Virtavesien kunnostaminen

Virtavedet – joet, purot ja norot – kaipaavat kunnostusta koska niitä on Suomessa muokattu varsin voimakkaasti erityisesti maankuivatuksen, puunuiton ja vesirakentamisen tarpeisiin. Vesirakentamisen lisäksi virtavedet kärsivät valuma-alueen maankäytöstä. Vesien rehevöityminen, kiintoaineen lisääntyminen, lämpeneminen ja muutokset sateiden, tulvien ja valumavesien ajoituksissa aiheuttavat haasteita virtavesieliöille. Ihmistoiminnan vuoksi luonnontilaiset virtavedet ovat Etelä-Suomessa erittäin harvinaisia ja uhanalaisia (Kontula & Raunio 2018).

Virtavesikunnostuksilla voidaan ennallistaa uoman ominaisuuksia ja palauttaa uomaa lähemmäs luonnontilaa. Se tehdään muuttamalla uoman rakennetta, veden ohjausta ja virtausta. Samalla parannetaan virtavesistä riippuvaisten lajien elinympäristöjä.

Virtavesien tyypillisimpiä kunnostustoimenpiteitä ovat vaellusesteiden poistot sekä perattujen ja suoristettujen joki- tai purouomien ennallistaminen takaisin luonnontilaisen kaltaiseksi. Ennallistamista voi toteuttaa esimerkiksi palauttamalla perkuumateriaalia takaisin uomaan, lisäämällä puumateriaalia vesihyönteisten ravinnoksi ja kasvualustaksi sekä monipuolistamalla uoman pituus-, leveys- ja kaltevuusleikkauksia. Kunnostusten vaikutuksia arvioidaan tutkimalla muutoksia pohjaeläinyhteisöissä, kalastossa tai vaikka vesisammalpeittävyydessä, myös seuraamalla uomien hydrologiaa, rakennetta ja vedenlaatua.

Lisätietoa virtavesien kunnostuksesta:
Virtavesien kulttuurihistoriaa:

Virtavesikunnostukset Länsi-Uudellamaalla

Länsi-Uudenmaan vesistökunnostuskohteet kartalla >>

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) toteuttaa virtavesikunnostuksia vuosien kokemuksella enimmäkseen määrätietoisesti etenevinä, pitkäaikaisina hankekokonaisuuksina yhteistyössä muiden toimijoiden ja alueen kuntien kanssa. Virtavesikunnostushankkeisiin liittyy virtavesien tilan inventointia, ongelma-alueiden tunnistamista, kunnostusten suunnittelua ja toteuttamista sekä kunnostusten vaikutusten seurantaa.

Vuosina 2022–2024 LUVY edistää virtavesien elinympäristökunnostuksia ja vaellusyhteyksien parantamista mm. seuraavissa hankkeissa:

 • LUUVIRSU – Virtavesiluonnon suojelu, kunnostaminen ja monimuotoisuuden turvaaminen Länsi-Uudellamaalla (2022–2024)
  • Hanke edistää virtavesiluonnon monimuotoisuuden ja virtavesiekosysteemin toiminnan palautumista Länsi-Uudenmaan vesistöissä erityisesti kohteissa, joille Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2022–2027 on esitetty toimenpiteitä.
  • Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan virtavesikunnostuksia poistamalla pieniä vaellusesteitä ja edistämällä suurten vaellusesteiden poistamista.
 • Pienvesi-HELMI (2022–2023)
  • Valtakunnallisessa hankkeessa kartoitetaan, suunnitellaan ja toteutetaan erityyppisten pienvesien ennallistamisia viidellä kohdealueella eri puolilla Suomea. LUVY koordinoi ja toteuttaa Uudenmaan hanketta toiminta-alueellaan Siuntionjoen ja Karjaanjoen vesistöissä.
 • MUSKALAT – Mustionjoen kalateiden seuranta, alasvaelluksen parantaminen ja istutukset (2022–2024)
  • Åminneforsin ja Billnäsin kalateiden toimivuuden seuranta – kalatielaskuri.
  • Alasvaelluksen onnistumisen parantaminen Billnäsin voimalaitospadolla.
 • Mustionjoen Peltokosken ja Mustionkosken kalateiden yleissuunnittelu
  • Hankkeessa tehtiin kalatieratkaisujen yleissuunnitelmat Peltokosken ja Mustionkosken voimalaitospatoihin.
  • Molemmille kalatiesuunnitelmille on haettu vesilainmukaista lupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.
 • NOUSU onnistuu Karkkilassa – Kivistönkosken padon vaihtoehtoselvitys (2022–2023)
  • Vaellusyhteyksien palauttamista tehdään myös ylempänä vesistössä.
  • Hankkeessa selvitettiin teknistaloudelliset mahdollisuudet Kivistönkosken padon purkamiseksi tai ohitusuoman rakentamiseksi.