Hevostallien vesiensuojelu

Hevostalleilla voidaan suojella lähiympäristöä monin ratkaisuin

Hevostalleilla on merkittäviä vaikutuksia ympäröivään maisemaan, ravinnepäästöihin sekä maaperän eroosioon ja huuhtoutumiseen. Erityisesti rantojen läheisyydessä sijaitsevat tallit saattavat toiminnallaan tuottaa huomattavia päästöjä vesistöihin. Ympäristökuormitukseen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä huomiota lanta- ja jätehuoltoon, ulkoilualueiden pohjiin ja ylläpitoon, kuivikevalintaan sekä haja-asutusalueilla mahdollisen jätevesijärjestelmän huoltamiseen.

Lannan käsittelyllä ja kuivikevalinnoilla on huomattavia vesistövaikutuksia

Lanta ja sen käsittely ovat yksi merkittävimmistä hevostallien ympäristöhaasteista. Lanta on erinomainen maanparannusaine, joka tuo maaperään mm. hiiltä ja eloperäistä ainetta. Lanta käsitelläänkin ensisijaisesti levittämällä se joko omille tai jonkun toisen luvallisen lannan vastaanottajan pelloille, jolloin lannan sisältämät ravinteet eivät mene hukkaan. Mikäli peltolevitys ei ole mahdollista, lantaa voidaan myös myydä esimerkiksi puutarhayrityksille lannoitteeksi tai energiantuotantoon. Lantalaan liittyvät vaatimukset määrittelee nk. nitraattiasetus (1250/2014).

Myös kuivikevalinnalla on mahdollista vaikuttaa ympäristön ja vesistöjen tilaan. Turpeen nostaminen kuormittaa lähivesiä lisäämällä kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumista. Varsinkin paikallisesti turveojitukset ja maan muokkaus voivat rehevöittää pieniä vesistöjä merkittävästi. Hyvin hoidetut ja hyväpohjaiset ulkoilualueet ja ratsastuskentät tuovat selkeää helpotusta talliympäristön siivoukseen ja ylläpitoon sekä parannusta hevosten terveyteen. Pohjien täytyy kestää kulutusta, ja on tärkeää huolehtia, että tarhojen pinta- ja pohjarakenne mahdollistaa sade- ja sulamisvesien poisvalunnan – ei kuitenkaan suoraan vesistöön.

Toimiva jätehuolto parantaa turvallisuutta ja viihtyvyyttä

Jätteiden lajittelu ja toimiva jätehuolto pitävät tallin pihapiirin siistinä, mikä on tärkeää niin oman ja mahdollisten asiakkaiden viihtyvyyden ja tilojen toimivuuden kannalta kuin myös alueella liikkuvien ihmisten ja eläinten turvallisuuden vuoksi. Lisäksi tallilla syntyvät jätevedet voivat puhdistamattomina aiheuttaa merkittävää ravinnekuormitusta ympäristöön – varsinkin jos rakennus sijaitsee lähellä vesistöä. Mikäli tallin jätevedet eivät mene kunnalliseen viemäriin, kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän tulee olla ajan tasalla.

LUVY tarjoaa neuvontaa hevostallien ympäristökysymyksissä

LUVY tarjoaa hevostallineuvontaa Hiidenveden kunnostus -hankkeessa. Teemme tallikohtaisia neuvontakäyntejä. 

Lisätietoa hevostallien vesiensuojelusta: