Vattenskydd i häststallen

I häststall kan man skydda närmiljön med hjälp av många olika lösningar

Häststall har en betydande inverkan på det omgivande landskapet, näringsbelastningen samt markerosionen och urlakningen. Speciellt stall, som ligger i närheten av vattendrag, kan bidra med betydande utsläpp i vattendragen. Man kan inverka på miljöpåverkan genom att fästa uppmärksamhet vid gödsel – och avfallshanteringen, uteområdenas botten och underhåll, val av strömaterial samt att i glesbygdsområden sköta om det eventuella avloppsvattensystemet.

Behandlingen av gödseln och valet av strömaterial har betydande vattendragseffekter

Häststallens mest betydande miljöutmaningar är gödseln och behandlingen av den. Gödseln är ett utmärkt markförbättringsmedel, som hämtar bl.a. kol och organiskt material till marken. Gödseln behandlas också huvudsakligen så, att man sprider den på de egna åkrarna eller på någon annans åkrar, som har tillstånd att ta emot gödsel och på det sättet går inte näringsämnena i gödseln till spillo. Ifall spridning på åker inte är möjlig, kan man även sälja gödseln till t.ex. trädgårdsföretag som gödsel eller för energiproduktion. Gödselstädernas krav bestäms av den så kallade nitratförordningen (1250/2014).

Även genom valet av strömaterial kan man påverka tillståndet i miljön och vattendragen. Brytning av torv belastar närvattnen genom en ökning av urlakningen av fast substans och näringsämnen. Speciellt lokalt kan torvdikningen och markberedningen gödsla små vattendrag betydligt. Välskötta utomhusområden och ridplaner med en god grund, underlättar klart städningen och underhållet av stallmiljön och medför en förbättring med tanke på hästarnas hälsa. Bottnen måste tåla slitage och det är viktigt, att se till, att inhägnadernas yt- och grundstrukturer gör det möjligt för regn- och smältvatten att rinna bort – dock inte direkt ut i ett vattendrag.

En fungerande avfallshantering förbättrar säkerheten och trivseln

Genom sortering av avfallet och en fungerande avfallshantering håller man gården snygg, vilket är viktigt för trivseln för såväl en själv som för eventuella kunder samt för utrymmenas funktion samt även för säkerheten för de människor och djur som rör sig på området. Dessutom kan de avloppsvatten, som bildas i ett stall, leda till en betydande näringsbelastning, om de avleds orenade ut i miljön – speciellt ifall byggnaden ligger nära ett vattendrag. I det fallet, att stallets avloppsvatten inte leds till det kommunala avloppsnätet, bör det gårdsvisa avloppsvattensystemet vara tidsenligt.

LUVY erbjuder rådgivning i ärenden gällande häststallens miljöfrågor

LUVY erbjuder häststallsrådgivning inom projektet Hiidenvesi restaurering. Vi gör rådgivningsbesök på stallen. 

Tilläggsuppgifter om vattenskydd i häststallen: