Fiskarna i Västra Nyland

Karta över Västra Nylands fiskerirestaureringsobjekt >>

Fiskbeståndens sammansättning hänger på ett väsentligt sätt ihop med vattendragets tillstånd, i själva verket är de indikator då man utvärderar ett vattendrags tillstånd.  Ett bra fiskbestånd berättar för sin del om havsområdets, sjöns eller åns goda ekologiska tillstånd. Tillståndet i fiskbeståndet är bra, då rovfiskarnas (bl.a. abborre, gös, öring) andel är tillräckligt stor i förhållande till mängden mörtfiskar (bl.a. mört, björkna och faren)

Att utnyttja fisktillgångarna dvs. fisket, är en av de äldsta näringarna och en av finländarnas populäraste fritidssysselsättningar. År 2018 fanns det ca 1,5 miljoner fritidsfiskare. Förväntningarna på fisktillgångarna och fisket samt de samhälleliga förväntningarna har förändrats och ändras fortsättningsvis.  Under de senaste åren har man fäst speciell vikt vid ett mångsidigt och hållbart utnyttjande av fisktillgångarna: de minimalt utnyttjade mörtfiskarna, som tidigare rentav klassades som skräpfisk, har blivit en uppskattad fångst och trendmat. Även lagstiftningen har ändrats så, att den bättre än tidigare motsvara dagens samhälleliga värden, till vilka hör en hållbar utveckling och ett hållbart utnyttjande av naturresurserna.

Fiskresurserna och fisket i Västra Nyland

Lojo sjö är fiskerimässigt den viktigaste sjön i hela landskapet Nyland och den är speciellt känd för att vara en utmärkt gössjö. I Lojo sjö arrangerar man också årligen ett flertal fisketävlingar såsom den gösinriktade tävlingen Kuhauistaja, som är den trollingtävling i Finland, som arrangerats längst utan avbrott. Även gädda och abborre är bekanta för fiskarna i Lojo sjö och i sjön finns också laxfiskar ss. siklöja och sik, vars fångster under de senaste åren glädjande nog ökat.

Det finns också rikligt med mindre sjöar i Västra Nyland, av vilka många är ganska frodiga och där mängden mörtfiskar är stor. I de frodiga sjöarna kan det ändå finnas ett mycket livskraftigt gösbestånd, vilket innebär, att sjöarnas fiskerimässiga betydelse lokalt är betydande.

Inte heller kräftan skall glömmas bort – den förekommer rikligt i många vattendrag i Västra Nyland. När det är som bäst kan man från den egna stranden med några få kräftmjärdar få ingredienser till en kräftskiva. Vid sidan av signalkräftan har ett ursprungligt bestånd av flodkräftan bevarats i en del vattendrag.

Även kustvattnen i Västra Nyland är fulla av utmärkta fiskemöjligheter. Havsområdets sik, strömming eller till exempel havsöringen erbjuder mäktiga fiskeupplevelser för dem som fiskar t.ex. genom att meta, strömmingspilka eller fiska med kastspö.

Fiskeriområden

Den nya lagen om fiske trädde i kraft 1.1.2016 och de nya fiskeriområdena inledde sin verksamhet i början av år 2019. Fiskeriområdenas uppgift är, att planera en ett hållbart utnyttjande och vård av fiskresurserna och därför gör fiskeriområdena upp nyttjande och vårdplaner för sina områden. Planerna bör göras under år 2020. Fiskeriområdena ansvarar också för verkställandet av planerna samt för uppföljandet av effekterna.  I Västra Nyland finns Västra Nylands, Ekenäs-Pojo, Ingå, Kyrkslätt-Sjundeå och Svartåns fiskeriområden. Tilläggsuppgifter om fiskeriområdena och deras verksamhet finns på Centralförbundet för Fiskerihushållnings webbsidor. Du hittar fiskeriområdenas verksamhetsområden på kartan intill.