Vattendragsvänlig trädgårdsskötsel

Många trivs med att sköta trädgården och av en kraftigt bearbetad gårdsplan, men vår föreställning om en välskött trädgård, är inte alltid det bästa för naturen. Har du tänkt på, att gödseln, bekämpningsmedlen, myllan och kompostblandningarna samt övriga ämnen som sprids ut i trädgården kan innebära belastning på det intilliggande vattendraget speciellt på sluttningstomter? Eller att kortklippta gräsmattor försämrar mångformigheten samt uppehållsförmågan för näringsämnena i vattnet för att inte tala om gårdsplanens ogenomsläppliga stenläggningar?

Alla tomter ligger inom något vattendrags tillrinningsområde

Regnvattnet rinner lättast till vattendraget från en strandtomt, men varenda en fastighets ja även egnahemshusens lösningar har betydelse. De fasta substanser, närsalter och skadliga ämne, som finns i regn- och smältvattnen, belastar vattendragen.

Det lönar sig att reda ut, var regnvatten samlas på din tomt och vart det slutligen hamnar. Sköt om, att regn- och smältvatten, som kommer från taken och gårdsplanen infiltreras redan på tomten eller på en lämplig plats i dess närhet. Det är bra att undvika stora områden på tomten, där vatten inte kan tränga ner, såsom asfaltytor, samt att gynna en vegetation, som består av mångåriga perenner i flera skikt.

Ingen vet exakt hur stor inverkan de olika trädgårdsmetoderna, som sammanhänger med trädgårdsskötseln, har på vattnens kvalitet. En enskild hemträdgårdsmästare, som bor långt från ett vattendrag, torde nog inte ha någon större inverkan, men den sammanlagda inverkan på vattenkvaliteten från tiotals/hundratals/tusentals aktörer kan lokalt vara ganska betydande. En viss baskunskap om jordmånen, vattnet, gödselämnena samt växtskyddsmedlen hjälper, då man planerar trädgårdens konstruktioner och åtgärder så, att de negativa effekterna på vattendragens tillstånd hålls så lindriga som möjligt. Målsättningen är att minimera risken för att jordpartiklar, näringsämnen från gödseln samt de skaldliga ämnen, som regnvattnet transporterar, hamnar ut i sjöar, åar, bäckar samt grundvattnet.

Att upprätthålla buffertar med vegetationsremsor intill vattendragen (sjöar, dammar, åar, kärr)) är det effektivaste enskilda sättet, att skydda vattnens kvalitet, vattenekosystemen och viktiga levnadsmiljöer. Det skyddande tak, som träd, buskar och örtvegetation bildar, dämpar störtregnens effekter, sänker vattnets temperatur genom att de ger skugga åt strandområdena samt bildar humus, vilket är livsviktigt för att upprätthålla friska ekosystem i de grunda strandvattnen. Växternas rötter förbättrar jordmånens en struktur samt kvarhåller jorden och hjälper till med att absorbera vattnet i marken i stället för att det rinner längs marken samt löser ut näringsämnen och filtrerar bort olika skadliga ämnen.

Tilläggsuppgifter om Vattendragsvänlig trädgårdsskötsel:

Vattendragsvänlig trädgård och strand-broschyr (2020) – Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)