Att låta undersöka brunnsvattnets kvalitet

Det är skäl att låta undersöka brunnsvattnets kvalitet med jämna mellanrum, eftersom långt ifrån alla faktorer som försämrar vattnets kvalitet inte syns, doftar eller smakar. Man kan inte heller utgå ifrån att brunnsvattnets kvalitet hålls konstant, eftersom det sker förändringar i jordmånen och berggrunden.

Då det gäller att låta undersöka vattnet är första skedet att välja ett laboratorium som har myndigheternas godkännande att utföra hushållsvattenundersökningar. En förteckning över de ackrediterade hushållsvattenlaboratorier, som godkänts enligt hälsoskyddslagen, upprätthålls av Livsmedelsverket. Det lönar sig att välja ett laboratorium som ligger så nära brunnen som möjligt, eftersom vattenproven bör fås till laboratoriet för undersökning så snabbt som möjligt. Det ligger i samtliga parters intresse.  Den absoluta bakre gränsen för inledandet av undersökningen är 24 h från provtagningen. För de brunnar som ligger i Västra Nyland är det naturligast att välja LUVYLab Oy Ab som finns i Lojo, och på vars webbsida man hittar uppgifter och direktiv. LUVYLab erbjuder för sina privatbrunnskunder även en möjlighet att bli påmind om behovet av undersökning med vissa intervaller.

När behövs en brunnsvattenundersökning?

Det rekommenderas att man låter undersöka brunnsvattnet regelbundet, minst vart tredje år. Dessutom är det nödvändigt att undersöka brunnsvattnet alltid då

 • vattnets färg, smak eller lukt har ändrat
 • man misstänker att vattnet förorsakar symptom/hälso-olägenhet
 • då man tar i bruk en ny brunn
 • då man håller på (planerar) fastighetsaffärer
 • ett barn håller på att födas i familjen
 • brunnen har stått oanvänd under en längre tid
Vad i dricksvattnet är det skäl att undersöka?

Kriterierna i hushållsvattenförordningen är rätt omfattande och täckande då det gäller dricksvattnets kvalitet, men då det gäller privata brunnar behandlar man på Vesi.fi vatteninformationssidorna som upprätthålls av Finlands miljöcentral (SYKE) samt övriga myndigheter, vilka ämnen och egenskaper som bör undersökas. Nedan finns parametrarna grupperade:

Rutinundersökning som görs vart tredje år
 • bakterier [åtminstone E. coli och övriga koliforma]
 • pH
 • färg
 • konduktivitet
 • grumlighet
 • permanganattal/kemisk syreförbrukning [organiskt material; humus]
Vart sjätte år är det bra att undersöka följande utöver de ovan nämnd
 • kväveföreningar [ammonium, nitrit, nitrat]
 • alkalitet
 • vattnets hårdhet
 • syre
 • järn
 • mangan
 • klorid
 • fluorid
I bergsborrbrunnar undersöker man utöver de ovannämnda dessutom några gånger
 • arsen
 • uran
 • radon

Arsen är ett karsinogent grundämne, som i hushållsvattenförordningen har en högsta tillåtna halt på 10 mg/l, och det borde undersökas då man tar i bruk en bergsborrbrunn dvs. åtminstone en gång. Likaså rekommenderar strålskyddscentralen att man låter undersöka radon- och uranhalten i varje borrbrunn.

En ny dricksvattenbrunn?  Låt göra en omfattande vattenundersökning!

Om man på din tomt nyligen byggt en ny dricksvattenbrunn, är det viktigt att låta undersöka vattenkvaliteten i den innan man börjar använda vattnets som dricksvatten samt för matlagning. När det gäller en splitterny brunn välj det mest omfattande undersökningspaketet för den brunnstypen. Då du i ett ackrediterat och av myndigheterna godkänt laboratorium nämner att det är fråga om en undersökning av en ny ring- eller borrbrunn, som skall tas i bruk, kan man rekommendera ett tillräckligt omfattande och ändamålsenligt undersökningspaket.

Det lönar sig emellertid inte att låta undersöka vattnet genast efter byggandet-må det sedan vara fråga om en ring- eller borrbrunn. Det är viktigt att låta vattnet stabiliseras kvalitetsmässigt och i lugn och ro bytas ut motsvarande sin volym åtminstone en gång. Då det gäller en ringbrunn betyder det åtminstone ett par veckors kontinuerlig användning eller en lugn tömningspumpning. Borrbrunnens stabilisering tar längre tid. Borrningsdamm, som frigjorts vid borrningen, kan synas som en grumling av vattnet ganska länge. Även själva borrningen kan tillfälligt ha negativ inverkan på brunnens vattenkvalitet. Sådant är t.ex. olja som kan ha kommit från borrningsutrustningen samt det utomstående vatten som använts vid borrningen. Att låta undersöka vattnet är aktuellt, då brunnen har varit i kontinuerligt bruk (/lugn, regelbunden pumpning) minst några veckor/månader och vattnet har blivit helt klart. Då har även mängderna grundämnen som lösts från berggrunden såsom järn, mangan, fluor och arsen hunnit stabiliseras från tiden genast efter borrningen, då deras halter har varit förhöjda.

Ett barn håller på att födas i familjen, låt undersöka brunnsvattnet!

Om du håller på att få tillökning i familjen är det viktigt att vara säker på att brunnsvattnets kvalitet är bra. Vattnet bör förutom vara mikrobiologiskt mycket rent även innehålla minimala mängder om inte vara helt fritt från nitrit och/eller nitrat, som hos spädbarn kan förorsaka en försämrad syretransport till vävnaderna. Inte heller mangan borde finnas i halter över rekommendationen (< 100 µg/l). Hos vuxna och barn över ett år absorberas kemiska orenheter i regel inte just alls via huden från tvättvatten. En nyfött barns hud är emellertid mycket tunn och även av den orsaken är det viktigt att man är säker på att vattnet är av god kvalitet innan barnet föds.

Håller man på att göra fastighetsaffärer? Kom ihåg brunnsvattnet!

Ifall du håller på att skaffa en tomt inom ett glesbygdsområde och tänker bygga ett hus för fast eller fritidsboende lönar det sig att ta i beaktande, att du sannolikt då det gäller fastighetens vattenförsörjning kommer att vara beroende av en egen brunn. Då det gäller att bygga brunnen är det viktigt att fördjupa sig grundligt i ämnet och förlita sig på experthjälp.

Om du har planer på att sälja din fastighet lönar det sig att låta undersöka ditt brunnsvatten i god tid, eftersom fastighetsförmedlaren och/eller köpkandidaten sannolikt kommer att förutsätta uppgifter om det i varje fall. Ett bevisligen bra brunnsvatten är också ett positivt säljargument bland andra. Det lönar sig att var igång i tid eftersom det rätt ofta tar ca en månad innan du får brunnsvattenresultaten och utlåtandet.

Om du å andra sidan håller på att köpa en fastighet inom ett glesbygdsområde, där det inte är möjligt att ansluta sig till kommunalteknik, är det synnerligen viktigt att först reda ut situationen gällande vattenförsörjningen. Då det gäller dricksvattenbrunnen innebär det en färsk tillräckligt omfattande vattenkvalitetsundersökning från säljaren samt uppgifter om eventuella i bruk varande vattenbehandlingsmetoder och kostnaderna för deras underhåll. Ifall säljaren i försäljningsögonblicket inte kan uppvisa färska uppgifter om vattnets goda kvalitet lönar det sig i varje fall att låta undersöka vattnet innan köpet fastställs. Ett bra dricksvatten är just en så viktig sak.

Tilläggsläsning