Glesbygdens avloppsvatten i Västra Nyland

I områden där avloppsvattnet, som uppstår i bostäder, inte kan ledas till avloppsnätet, ligger ansvaret för behandlingen av avloppsvattnet på fastighetsägaren. Avloppsvattnet måste behandlas på ett sådant sätt, att det inte utgör risk för förorening av miljön. Genom att ha ett ändamålsenligt avloppsvattenbehandlingssystem, minskar man avsevärt på den näringsbelastning, som annars skulle hamna ut i närmiljön eller -vattendragen.

I Västra Nyland har områdets kommuner samarbetat för att främja avloppsvattenbehandlingen i glesbygden allt sedan år 2004, då den första förordningen om glesbygdens avloppsvatten trädde i kraft. Inom ramen för samarbetet har man bl.a. gjort kommunernas praxis mera enhetlig, bl.a. har blanketter och de speciella områdenas minimirekommendationer och utvecklat en verksamhetsmodell med rådgivnings- och stödmaterial.  Kommunerna har en strategi gällande samarbetets riktlinjer. Avsikten med strategin är, att styra och stöda kommunernas beslutsfattande, ge direktiv och övervakning i frågor gällande glesbygdens avloppsvatten,

Lagstiftningen gällande glesbygdens avloppsvatten har ändrats flera gånger sedan år 2004. Uppgifter om den nuvarande lagstiftningen och dess krav gällande behandlingen av avloppsvattnen hittas på mellansidan ”länkar”. Lagstiftningens utgångspunkt är, att rena avloppsvattnen från ämnen, som belastar naturen, organiska, syreförbrukande ämnen, fosfor och kväve. Grundreningskraven för dessa ämnen finns i tabellen nedan.

Organiskt material (BOD7) Totalfosfor Totalkväve
Reningsmålsättning, % 80 70 30
”Utsläppsgräns”, g/p/d 10 0,66 9,8

Är avloppsvattensystemet i behov av förnyelse?

Lagstiftningen är neutral då det gäller apparatur. En vanlig fastighetsägare i glesbygden kan ha svårt, att få klarhet i hur och med vad avloppsvattnen borde behandlas, så att lagstiftningens baskrav uppfylls. Allmän och opartisk information om olika behandlingsalternativ finns på till exempel Avloppsvattenguiden, som upprätthålls av Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland. När man vet, att ett förnyande av avloppsvattensystemet är förestående, är det skäl att vara i kontakt med en kompetent planerare av avloppsvattensystem. Förnyandet av ett enskilt avloppsvattensystem på ett lyckat sätt, påverkas av planeringen, installationen men framför allt av en fungerande service och underhåll. Meningen med planeringen är, att välja dimensionera och skräddarsy ett system, som lämpar sig för terrängen och invånarna. Avsikten är, att göra ett val med tanke på hela systemets livscykel.

Förnyandet av avloppsvattensystemet kräver ett åtgärdstillstånd i enlighet med byggnadslagen. Råd om hur man ansöker om lovet får man från den lokala kommunen eller staden. Som bilaga till åtgärdstillståndsansökan bör det finnas en saklig plan gällande det nya avloppssystemet. Man får inte börja bygga förrän lovet blivit godkänt. Det lönar sig, att låta byggandet utföras av en yrkesman, som har erfarenhet av att installera avloppsvattensystem. Det är bra att dokumentera jobbet, som utförs med hjälp av t.ex. fotografier. Även av använda material lönar det sig att ta prover. Efter att jobbet är gjort arkiverar man dokumenten på ett ändamålsenligt sätt samt sköter driften och underhållet av det nya systemet i enlighet med underhållsföreskrifterna.
Ett sammandrag av förnyandet av avloppsvattensystemet >>

Tilläggsuppgifter om glesbygdens avlopsvatten: