Kaivoveden laadun tutkituttaminen

Kaivoveden laatua on syytä tutkituttaa säännöllisin väliajoin, sillä läheskään kaikki laatua mahdollisesti heikentävät tekijät eivät näy, haise tai maistu. Kaivoveden laadun ei voi myöskään olettaa pysyvän vakiona, sillä sekä maa- että kallioperässä tapahtuu muutoksia.

Tutkituttamisessa ensimmäinen askel on valita laboratorio, jolla on viranomaisten hyväksyntä talousvesitutkimusten tekemiseen. Terveydensuojelulain nojalla hyväksyttyjen, akkreditoitujen talousvesilaboratorioiden listaa ylläpitää Ruokavirasto. Laboratorio kannattaa valita mahdollisimman läheltä kaivon sijaintia, koska vesinäytteet tulee saada tutkittavaksi mahdollisimman pian. Tämä on kaikkien asianosaisten etu. Ehdoton takaraja tutkimuksen aloittamiselle on 24 h näytteenotosta. Länsi-Uudellamaalla sijaitseville kaivoille on luontevinta valita Lohjalla sijaitseva LUVYLab Oy Ab, jonka kaivovesisivuilta löytyy tietoa ja ohjeita. LUVYLab tarjoaa yksityiskaivoasiakkailleen myös mahdollisuutta tulla muistutetuksi kaivoveden tutkimustarpeesta määräväliajoin.

Milloin kaivovesitutkimus on tarpeen?

Kaivoveden laatua suositellaan tutkittavan säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein. Tämän lisäksi vedenlaadun tutkiminen on tarpeen aina, kun

 • veden väri, maku tai haju on muuttunut
 • veden epäillään aiheuttavan oireita/terveyshaittaa
 • ollaan ottamassa käyttöön uutta kaivoa
 • ollaan tekemässä (suunnittelemassa) kiinteistökauppoja
 • perheeseen on syntymässä lapsi
 • kaivo on ollut pitemmän aikaa käyttämättömänä

Mitä juomavedestä on syytä tutkia?

Talousvesiasetuksen kriteeristö juomaveden laadulle on varsin laaja ja kattava, mutta yksityiskaivojen vedenlaadun tutkituttamisesta todetaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja muiden viranomaisten ylläpitämässä Vesi.fi-vesitietosivustossa käsitellään kaivovedestä tutkittavat aineet ja ominaisuudet. Alla niitä muuttujia ryhmiteltyinä:

Kolmen vuoden välein tehtävässä rutiinitutkimuksessa

 • bakteerit [ainakin E. coli ja muut koliformit]
 • pH
 • väri
 • sähkönjohtavuus
 • sameus
 • permanganaattiluku / kemiallinen hapenkulutus [eloperäinen aines; humus]

Kuuden vuoden välein on hyvä tutkia edellisten lisäksi

 • typpiyhdisteet [ammonium, nitriitti, nitraatti]
 • alkaliteetti
 • veden kovuus
 • happi
 • rauta
 • mangaani
 • kloridi
 • fluoridi

Kallioporakaivoista tutkitaan edellisten lisäksi joitakin kertoja

 • arseeni
 • uraani
 • radon

Arseeni on syöpävaarallinen alkuaine, johon liittyy talousvesiasetuksessa suurin sallittu pitoisuus 10 μg/L, ja se tulisi tutkia uuden kallioporakaivon käyttöönoton yhteydessä eli ainakin kertaalleen. Radon- ja uraanipitoisuuden mittaamista Säteilyturvakeskus (STUK) suosittelee jokaisesta porakaivosta.

Uusi juomavesikaivo? Tutkituta veden laatu laajasti!

Jos tontillesi on hiljattain rakennettu uusi juomavesikaivo, on tärkeää tutkituttaa veden laatu ennen sen käyttöä juotavaksi ja ruuanlaittoon. Upouuden kaivon vettä tutkituttaessasi valitse laajin kyseiselle kaivotyypille tarkoitetuista tutkimuspaketeista. Kun akkreditoidussa ja viranomaishyväksytyssä laboratoriossa mainitset, että kyseessä on uuden rengas- tai porakaivon käyttöönottotutkimus, sinulle osataan suositella riittävän laajaa ja tarkoituksenmukaista pakettia.

Vettä ei kuitenkaan kannata tutkituttaa ihan heti rakentamisen jälkeen – oli kyseessä sitten rengas- tai porakaivo. On tärkeää antaa veden vakiintua laadultaan ja rauhallisella tempolla vaihtua koko kaivollisen tilavuudelta ainakin kertaalleen. Rengaskaivon osalta tämä tarkoittaa vähintään parin viikon jatkuvaa käyttöä tai rauhallista ulospumppausta. Porakaivoveden vakiintuminen vie pidemmän ajan. Kiviaineksista irronnut porauspöly voi näkyä veden sameutena varsin pitkään. Myös itse poraustapahtumalla voi olla väliaikaiset, haitalliset vaikutuksensa kaivoveden laatuun. Tällaisia voivat aiheuttaa esim. porauskalustosta irronnut öljy tai porauksessa käytetty ulkopuolinen vesi. Tutkituttaminen on ajankohtaista, kun kaivo on ollut jatkuvassa käytössä (/rauhallinen, säännöllinen ulospumppaus) vähintään muutamia viikkoja/kuukausia ja sen vesi on täysin kirkastunut. Tuolloin myös kallioperästä veteen liuenneiden alkuaineiden, kuten rauta, mangaani, fluori ja arseeni, määrät ovat niin ikään ehtineet vakiintua heti poraamisen jälkeisistä kohonneista pitoisuuksista.

Perheeseen on syntymässä lapsi, tutkituta kaivovesi!

Jos sinulle on tulossa perheenlisäystä, on tärkeää varmistua kaivoveden hyvästä laadusta. Veden tulee olla paitsi mikrobiologisesti hyvin puhdasta myös sisältää minimaalisesti, jos lainkaan, nitriittiä ja/tai nitraattia, jotka voivat aiheuttaa imeväisikäisillä hapenkuljetuksen heikentymistä kudoksiin. Myöskään mangaania ei saisi olla yhtään suositeltua (< 100 µg/L) enempää. Aikuisilla ja yli 1-vuotiailla lapsilla kemialliset epäpuhtaudet eivät pääsääntöisesti juurikaan imeydy ihon kautta pesuvedestä. Vastasyntyneen vauvan iho on kuitenkin hyvin ohut, ja tästäkin syystä on tärkeää varmistua kaivoveden hyvästä laadusta ennen vauvan syntymää.

Tekemässä kiinteistökauppoja? Muista kaivovesi!

Jos olet haeskelemassa tonttia haja-asutusalueelta ajatuksena rakentaa talo vakituista tai vapaa-ajan asumista varten, kannattaa ottaa huomioon, että olet todennäköisesti päätymässä kiinteistösi vesihuollon osalta oman juomavesikaivon varaan. Kaivon rakentamiseen liittyviin asioihin on syytä perehtyä hyvin sekä turvautua asiantuntija-apuun.

Jos olet aikeissa myydä kiinteistösi, kaivoveden laadun tutkituttaminen hyvissä ajoin kannattaa, koska kiinteistövälittäjä ja/tai ostajaehdokas tulee todennäköisesti edellyttämään tietoa siitä joka tapauksessa. Todistettavasti hyvälaatuinen kaivovesi on myös yksi positiivinen myyntiargumentti muiden joukossa. Asialla on hyvä olla ajoissa siitäkin syystä, että kaivovesitutkimustulosten ja lausunnon saaminen kestää useimmiten noin kuukauden.

Jos olet puolestaan ostamassa valmista kiinteistöä haja-asutusalueelta, jossa liittyminen kunnallistekniikan piiriin ei ole mahdollista, on ensiarvoisen tärkeää selvittää kiinteistön vesihuollon tilanne. Juomavesikaivon osalta tämä tarkoittaa myyjän tuoretta todistusta riittävän laajasta vedenlaatututkimuksesta sekä tietoa mahdollisesti käytössä olevista vedenkäsittelymenetelmistä ja niiden ylläpidon kustannuksista. Jos myyjällä ei ole myyntitilanteessa tarjota tuoretta tietoa kaivoveden hyvästä laadusta, kannattaa tutkimus joka tapauksessa teettää ennen kaupan vahvistamista. Hyvä juomavesi on juuri niin tärkeä asia.

Lisätietoja kaivoveden laadusta ja tutkimisestä: