Lainsäädäntö

Metsätalouden vesiensuojelua ohjaavat seuraavat lait ja asetukset:

  • laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
  • vesilaki
  • vesiasetus

Lisäksi metsälaissa edellytetään tiettyjen luonnontilaisten tai luonnontilaisen kaltaisten pienvesien välittömän lähiympäristön ominaispiirteiden säilyttämistä (metsälaki 10 §).

Metsätalouden vesiensuojelu pohjautuu suurelta osin suosituksiin (Tapion opas) sekä sertifiointeihin (PEFC, FSC), joita noudattamalla vesistökuormitusta on mahdollista vähentää merkittävästi. Metsänomistajan on myös mahdollista toteuttaa tehokkaampaa vesiensuojelua kuin suosituksissa esitetään.

Metsätalouden tuet

Yksityiset metsänomistajat voivat hyödyntää metsätalouden tukia toimenpiteiden toteuttamiseen. Metsätalouden kannustejärjestelmä uudistuu vuonna 2024, jolloin aiemmin käytössä ollut Kemera-tukijärjestelmä korvautuu uudella Metka-järjestelmällä.

Kemera-tukien haku on päättynyt 1.10.2023. Metka-tukien haku avautuu 1.3.2024, mistä lisätietoa on saatavilla Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilta.