Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Alueilla, joilla asutuksesta muodostuvia jätevesiä ei voi johtaa jätevesiviemäriin, on jätevesien asianmukainen käsittely kiinteistönomistajan vastuulla. Jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä muodostu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kunnossa olevalla jätevesijärjestelmällä vähennetään huomattavasti kuormitusta aiheuttavien ravinteiden päätymistä lähiympäristöön ja -vesistöihin.

Länsi-Uudellamaalla on tehty alueen kuntien kesken yhteistyötä haja-asutuksen jätevesien käsittelyn edistämiseksi vuodesta 2004, jolloin ensimmäinen haja-asutuksen jätevesiasetus tuli voimaan. Yhteistyön merkeissä on mm. yhtenäistetty kuntien käytäntöjä, mm. lomakepohjat ja erityisalueiden jäteveden käsittelyn minimisuositukset ja kehitetty toimintamalli neuvonta- ja tukimateriaaleineen. Kunnilla on strategia yhteistyön suuntaviivoista. Strategian tarkoituksena on ohjata ja tukea alueen kuntien päätöksentekoa, ohjeistusta ja valvontaa haja-asutuksen jätevesiä koskien.

Haja-asutuksen jätevesiä koskeva lainsäädäntö on muuttunut useaan otteeseen vuoden 2004 jälkeen. Lainsäädännön lähtökohtana on puhdistaa jätevesistä ympäristöä kuormittavia aineita, orgaanista, happea kuluttavaa, ainetta, fosforia ja typpeä. Näiden aineiden peruspuhdistustasot on esitetty alapuolisessa taulukossa.

Orgaaninen aine (BOD7) Kokonaisfosfori Kokonaistyppi
Puhdistustavoite, % 80 70 30
”Päästöraja”, g/p/d 10 0,66 9,8

Jätevesijärjestelmä uudistamistarpeessa?

Lainsäädäntö on laiteneutraalia. Tavallisen haja-asutusalueen kiinteistönomistajan voi olla vaikeaa saada selvyyttä, miten ja millä jätevesiä sitten tulisi puhdistaa, jotta lainsäädännön puhdistusvaatimukset täyttyisivät. Yleistä ja puolueetonta tietoa jäteveden käsittelyvaihtoehdoista löytyy esimerkiksi Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liiton ylläpitämästä Jätevesioppaasta. Kun tietää jätevesijärjestelmän uudistamisen olevan edessä, on syytä olla yhteydessä pätevään jätevesijärjestelmien suunnittelijaan. Yksittäisen jätevesijärjestelmän uusimisen onnistumiseen vaikuttavat suunnittelu, asennus ja ennen kaikkea toimiva huolto ja ylläpito. Suunnittelun tarkoitus on valita, mitoittaa ja räätälöidä kiinteistön maastoon ja asukkaiden käyttöön sopiva järjestelmä. Tarkoituksena on tehdä valinta koko järjestelmän elinkaarta ajatellen.

Vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii rakennuslain mukaisen toimenpideluvan. Toimenpideluvan hakemiseen saa ohjeet paikallisesta kunnasta tai kaupungista. Toimenpideluvan liitteenä tulee olla asianmukainen suunnitelma uudesta jätevesijärjestelmästä. Rakentamista ei saa aloittaa ennen hyväksyttyä lupapäätöstä. Jätevesijärjestelmän rakentaminen kannattaa teettää ammattilaisella, jolla on kokemusta jätevesijärjestelmien asentamisesta. Tehtävä työ kannattaa mahdollisuuksien mukaan dokumentoida esimerkiksi valokuvin. Myös käytetyistä materiaaleista kannattaa ottaa näytteet. Rakentamisen jälkeen arkistoidaan dokumentit asianmukaisesti ja huolehditaan uudesta jätevesijärjestelmästä käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.
Kooste jätevesijärjestelmän uusimisesta >>

Lisätietoa haja-asutuksen jätevesistä:
Tarinakartta haja-asutuksen jätevesistä:

Avaa tarinakartta uuteen ikkunaan >>

Sisältö ladataan sivulle evästeiden hyväksymisen jälkeen