Restaurering av rinnande vatten

Rinnande vatten – åar, bäckar och rännilar – behöver restaurering, eftersom de i Finland har modifierats rätt kraftigt speciellt för torrläggning, flottning av trävaror och utbyggnad av vattnen. Utöver utbyggnaden av vattendragen lider de rinnande vattnen av markanvändningen inom tillrinningsområdena. Övergödningen av vattnen, de ökande mängderna fasta partiklar, uppvärmningen samt förändringar i nederbörden och tidpunkterna för översvämningarna och avrinningsvattnen förorsakar utmaningar för organismerna i de rinnande vattnen. Till följd av människans aktiviteter är rinnande vatten i naturtillstånd mycket ovanliga eller hotade i södra Finland (Kontula & Raunio 2018).

Med hjälp av restaureringar av rinnande vatten kan man iståndsätta fårans egenskaper och återställa fåran i nästan naturenligt skick. Det kan man göra genom att ändra fårans struktur, styrning av vattnet samt flödet. Samtidigt förbättrar man levnadsmiljöerna för de organismer som är beroende av rinnande vatten.

De mest typiska åtgärderna, då man restaurerar rinnande vatten, är avlägsnandet av vandringshinder samt återställandet av rensade och uträtade fåror så att de blir i det närmaste naturenliga. Man kan förverkliga restaureringarna t.ex. genom att flytta rensningsmaterial tillbaka till fåran, öka mängden trämaterial som föda och underlag för vatteninsekter samt att göra fårans längd- bredd- och strandlutningar mera mångsidiga. Effekterna av restaureringarna utvärderas genom att följa med utöver fårans hydrologi och vattenkvalitet även genom att undersöka förändringar i bottendjurssamhällena samt fiskbestånden.

Tilläggsuppgifter om restaurering av rinnande vatten:

Restaureringar av rinnande vatten i Västra Nyland

Karta över vattendragsrestaureringsobjekten i Västra Nyland >>

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) förverkligar restaureringarna av rinnande vatten med många års erfarenhet för det mesta målmedvetet som långsiktiga projekthelheter tillsammans med övriga aktörer och områdets kommuner. I restaurering av rinnande vatten-projekten ingår inventeringar av tillståndet i de rinnande vattnen, identifiering av problemområdena, planeringen och förverkligandet av restaureringarna samt uppföljningen av åtgärdernas inverka.

Under åren 2022–2024 främjar LUVY restaureringar av livsmiljöer i rinnande vatten samt förbättrande av vandringsmöjligheterna i bl.a. följande projekt:

 • LUUVIRSU – Skydd, iståndsättning och säkerställande av naturen i rinnande vatten i Västra Nyland (2022–2024)
  • Projektet strävar till att återställa naturen, mångformigheten och funktionen i de rinnande vattnen i vattendragen i Västra Nyland speciellt i objekt, där man i Åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland 2022-2027 föreslagit åtgärder
  • Inom projektet planerar man och förverkligar restaureringar av rinnande vatten genom att avlägsna små vandringshinder samt genom att främja avlägsnandet av större vandringshinder.
 • Småvatten-HELMI (2022–2023)
  • I det landsomfattande projektet kartlägger, planerar och förverkligar man iståndsättandet av små vattendrag av olika slag i fem objektområden på olika håll i Finland. LUVY koordinerar och förverkligar det nyländska projektet inom sitt verksamhetsområde i Sjundeå å:s och Karisåns vattendrag.
 • MUSKALAT – Uppföljning av Svartåns fiskvägar, förbättringen av vandringen nedströms samt utplanteringar (2022–2024)
  • Uppföljning av funktionen i fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs – fiskvägsräknare
  • Förbättrandet av fiskarnas vandring neråt vid Billnäs kraftverksdamm.
 • Översiktsplaneringen av fiskvägarna vid Åkerforsen och Svartåforsen
  • Inom projektet uppgjorde man översiktsplanerna för kraftverksdammarna vid Åkerforsen och Svartåforsen.
  • För bägge fiskvägsplanerna har man från Södra Finlands regionförvaltningsverk ansökt om tillstånd enligt vattenlagen.
 • NOUSU lyckas i Högfors – En utredning av alternativen för dammen i forsen Kivistönkoski (2022)
  • Man återställer vandringsmöjligheterna även högre upp i vattendraget
  • I projektet redde man ut de tekniskekonomiska möjligheterna att riva Kivistönkoski-dammen eller att bygga en omfartsfåra vid dammen.