Dricks- och hushållsvattenösningar

Då man ordnar med vattenförsörjning på en tomt inom ett glesbygdsområde där det inte är möjligt att ansluta sig till kommunalteknik, är man sannolikt tvungen att ty sig till en egen hushållsvattenbrunn.

Först väljer man den bästa platsen för en brunn på sin tomt. Sedan bygger man en ringbrunn eller en borrbrunn. Efter det låter man undersöka vattnets kvalitet. I de flesta fall visar sig vattnet vara dugligt som dricksvatten och allt är såtillvida i skick. Alltid går det emellertid inte på detta sätt. Ibland uppfyller inte vattnet hushållavattenförordningens krav eller rekommendationer och man blir tvungen att överväga en behandling av vattnet för att förbättra dess kvalitet.

Bekanta dig vid behov även med  vidstående material från SYKE (/miljöförvaltningen), där man behandlar utöver byggandet av en ny brunn även olika alternativ vid anskaffandet av hushållsvatten och valet av brunnstyp.

Behandling av brunnsvatten

Vid en brunnsvattenundersökning klarnar möjliga kvalitetsproblem i vattnet. Om problem förekommer i vattenkvaliteten kan en del ofta lösas enbart genom att iståndsätta brunnen. Om brunnen är ny eller i gott skick lönar det sig att söka en lösning genom behandling av vattnet. De vanligaste problemen för vilka man har lämpliga behandlingsmetoder för privatbrunnar är vattnets höga järn-, mangan-, fluorid, arsen- eller radonhalt samt vattnets surhetsgrad.

Det finns flera olika metoder för behandling av brunnsvatten och deras lämplighet beror på vattnets egenskaper. Om vattnet innehåller flera ämnen som bör avlägsnas eller egenskaper som bör förändras är man tvungen att kombinera olika metoder. Olika metoder är luftning, massa och membranfilter, jonväxlare och desinficering. Vattenbehandlingsapparaten kan beroende på vilket ämne som skall avlägsnas eller tillverkaren vara t.ex. ett markfilter, patronfilter, membranfilter, jonväxlare, oxidationsmedel, luftare eller en desinficeringsapparat. Det finns många olika slag av behandlingsapparater och deras behov av service, kapacitet osv. varierar så det lönar sig att bekanta sig ordentligt med de olika alternativen. Då man granskar apparatursortimentet är det bra att minnas, att man inte nödvändigtvis kan lösa alla problem med en apparat. I sämsta fall löser sig brunnens kvalitetsproblem endast genom att flytta brunnen till en annan plats.

Tilläggsuppgifter om behandlingsmetoder för brunnsvatten hittas Vesi.fi-vatteninformationssidor som uppgjorts av Finlands miljöcentral SYKE. Här klarnar behandlingsmetoderna noggrannare och med vilka behandlingsmetoder och med vilka åtgärder de olika kvalitetsproblemen kan försöka lösas. Även via analystolken för brunnsvatten kan man på basen av analysresultaten granska olika lösningar för att lösa problemen med brunnsvattnet. Vi samlar så småningom på dessa brunnsvattensidor olika aktörer, som erbjuder tjänster åt västnylänningarna när det gäller byggandet av brunnar, iståndsättning, underökning av vattenkvaliteten samt behandling av brunnsvatten samt lösning av kvalitetsproblemen. De aktörer som i detta nu finns, med kan kollas på framsidans karta samt från listan.