Avlägsnandet av jättegröe förbättrar användningen av vattendraget

Jättegröe (Glyceria maxima) är en 1–2,5 m hög mångårig gräsväxt, som växer i vidsträckta ljusgröna ofta till hälften flytande bestånd längs stränderna. Den främmande arten undantränger med sina massiva bestånd de ursprungliga strandväxterna. Den förorsakar igenväxning av stränderna vilket medför skada för bl.a. fiskens och fåglarnas levnadsmiljöer. Jättegröe inverkar också negativt på rekreationsanvändningen såsom bad och båtliv.

På basen av vegetationskarteringen i Hiidenvesi år 2015 uppskattade man, att jättegröe täcker nästan en tredjedel av sjöns strandlinje. Bestånden av halvgräs och fräkenväxter är viktiga lekområden för speciellt gäddan. Täta vegetationsflottar bestående av jättegröe är däremot olämpliga som lekområden för gädda. Bestånden av jättegröe förorsakar, att gäddans lekområden växer igen bl.a. vid Valkoja gäddvåtmarken, som byggdes av Hiidenvesi restaureringsprojektet.

Nyttiga länkar för identifiering av jättegröe samt åtgärder: