Valitse sivu

Lyhyt osuus luonnontilaista purouomaa Karjaanjoen vesistössä. (LUVY / Mikko Melasniemi)

Vuonna 2018 julkaistun luontotyyppien uhanalaisuusarvion mukaan 69 % Etelä-Suomessa esiintyvistä virtavesiluontotyypeistä on uhanalaisia tai vaarantuneita. Kesän 2022 aikana otimme Länsi-Uudenmaan tilanteen lähempään tarkasteluun ja inventoimme kahdessa eri hankkeessa yhteensä yli 60 kilometriä virtavesiä Karjaanjoen ja Siuntionjoen vesistöissä. Selvitys tehtiin käyttäen Metsähallituksen kehittämää metsäpurojen inventointimenetelmää, missä tarkastellaan puron ja sen reunavyöhykkeen ympäristömuuttujia sekä mittaamalla että ympäristöä havainnoimalla. Inventointien tarkoituksena on tuottaa tietoa purojen luonnontilasta, kunnostustarpeista, sekä puroluonnon muutoksista. Inventointeja toteutettiin seitsemällä osavaluma-alueella 24:ssä purouomassa.

Inventoinnin yhteydessä todettu puron luonnontila-arvio määriteltiin Metsähallituksen kehittämän menetelmän mukaisesti asteikolle 1–5. Keskimääräinen länsiuusimaalainen puro saa luonnontilaltaan arvon 2,4 eli on tilaltaan voimakkaasti heikentynyt tai heikentynyt. Tilaa heikentäneitä tekijöitä ovat esimerkiksi puron perkaus, puron rantametsien hakkuut, ojitukset ja vaellusesteet. Luonnontilaisia (5) tai luonnontilaltaan vain vähän heikentyneitä (4) uomajaksoja oli yhteensä vain 12,3 % kaikista inventoiduista uomajaksoista. Yksikään inventoiduista puroista ei yltänyt kokonaisuudessaan luonnontilaltaan luokkaan 4 tai 5. Tämä tulos tukee arviota Etelä-Suomen virtavesiluontotyyppien uhanalaisuudesta. Ennallistamis- ja kunnostustoimilla voimakkaasti heikentyneiden uomajaksojen luonnontila-arvio on kuitenkin nostettavissa luokkiin 4 tai 5 eli lähemmäs luonnontilaa. Tehokkaimpia ennallistamistoimia ovat vaellusesteiden poisto, sekä kivi- ja puumateriaalin palauttaminen uomaan. Nämä toimenpiteet palauttavat uoman luontaisia prosesseja kuten puumateriaalin ja karikkeen kertymistä ja samalla parantavat hyönteis-, kasvi-, ja kalalajiston elinolosuhteita.

Tyypillinen uomajakson luonnontilaa heikentänyt suoristustoimenpide ja uoman siirto Vihtijokeen laskevalla Sortojalla. (www.vanhatkartat.fi)

Inventointien perusteella valikoitui tarkempaan tarkasteluun selkeitä uomajaksoja, joiden luonnontilaa voidaan palauttaa perinteisin virtavesikunnostusmenetelmin tai vaellusesteet poistamalla. Erityisesti vaellusesteiden takaa löytyy inventoiduilta puroilta luonnontilaisia uomajaksoja, jotka ovat tällä hetkellä vesieliöstön saavuttamattomissa. Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisen taimenen esiintyminen on hyvä indikaattori vaellusesteettömästä ja lähellä luonnontilaa olevasta purosta, jonka pohjaeläimistö ja vesisammallajisto on monipuolista.

Vesistöjen ennallistamistyön ja vaellusesteiden poiston ohessa virtavesien inventointia ja kunnostussuunnittelua jatketaan kesän 2023 aikana LUVYn koordinoimissa LUUVIRSU- ja Pienvesi-HELMI-hankkeissa.

Lisätietoja:

– Joonas Tammivuori, hankekoordinaattori, ympäristöasiantuntija

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

LUVYn logo