Välj en sida

Ett kort avsnitt av en bäckfåra i naturligt tillstånd i Karisåns vattendrag. (LUVY / Mikko Melasniemi)

Enligt den uppskattning av de utrotningshotade naturtyperna, som publicerades år 2018, är 69 % av de naturtyper bland de rinnande vattnen, som finns i södra Finland, hotade eller i riskzonen, Under sommaren granskade vi läget i Västra Nyland närmare och vi inventerade inom två olika projekt totalt över 60 km rinnande vatten i Karisåns och Sjundeå å:s vattendrag. Utredningen gjordes med hjälp av den inventeringsmetod för skogsbäckar som utvecklats av Forststyrelsen, där man granskar bäckens och dess kantzoners miljöparametrar såväl genom att mäta som observera miljön. Avsikten med inventeringarna är, att producera data om bäckarnas naturtillstånd, behov av restaurering samt förändringar i bäcknaturen. Inventeringarna förverkligades i sju deltillrinningsområden i 24 bäckfåror.

Naturtillståndsutvärderingen, som noterades i samband med inventeringen, bestämdes enligt skalan 1–5 med hjälp av den metod som utvecklats av Forststyrelsen. En västnyländsk bäck i genomsnitt får för sitt naturtillstånd värdet 2,4, det vill säga tillståndet är kraftigt försämrat eller försämrat. Faktorer som försämrar tillståndet är till exempel rensning av bäcken, avverkning av bäckens strandskogar, utdikningar samt vandringshinder. Andelen bäckavsnitt i naturtillstånd (5) eller endast lätt försämrade (4) bäckavsnitt var endast 12,3 % av samtliga inventerade bäckavsnitt. Inte en enda av de inventerade bäckarna uppnådde i sin helhet klass 4 eller 5. Det här resultatet stöder uppskattningen, att södra Finlands naturtyper i rinnande vatten är hotade. Genom iståndsättnings- och restaureringsåtgärder kan man emellertid höja de kraftigt försämrade bäckavsnitten till klasserna 4 eller 5 dvs. närmare naturtillstånd. De mest effektiva återställningsåtgärderna är avlägsnande av vandringshindren samt återförande av sten- och trämaterial till fåran. Dessa åtgärder återställer fårans naturliga processer såsom ansamlandet av trämaterial och förna samtidigt som de förbättrar levnadsförhållandena för insekt-, växt- och fiskbestånden.

En typisk försämring av naturtillståndet i ett bäckavsnitt då man rätat ut fåran samt flyttat fåran i Sortaoja bäcken som rinner till Vichtisån. (www.vanhatkartat.fi).

På basen av inventeringarna utkristalliserades tydliga bäckavsnitt för noggrannare granskning och vars naturtillstånd kan återställas med traditionella restaureringsmetoder eller genom att avlägsna vandringshinder. Speciellt bakom vandringshinder hittade man i de inventerade bäckarna bäckavsnitt i naturtillstånd, men som i dag inte kan nås av vattenorganismerna. Förekomsten av den i södra Finland mycket hotade öringen är en bra indikator på en bäck i nästan naturenligt tillstånd utan vandringshinder och vars bottenfauna samt artsammansättning gällande vattenmossor är mångsidig.

Vid sidan av restaureringsarbetena och avlägsnandet av vandringshindren fortsätter man inventeringarna och planeringen av restaureringar under sommaren 2023 i projektet LUUVIRSU och Småvatten-HELMI – som koordineras av LUVY.

Tilläggsuppgifter:

– Joonas Tammivuori, hankekoordinaattori, ympäristöasiantuntija

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

LUVYn logo