Välj en sida

Käpptest (LUVY / Heidi Tanttu)

Blågröna alger eller cyanobakterier är mikroskopiska organismer, som likt växterna assimilerar och de förekommer naturligt i vattendragen. Övergödningen och varmt väder gynnar ändå en ökad förekomst av blågröna alger, vilket kan förorsaka massförekomster som stör rekreations- och nyttoanvändningen av vattnet. Massförekomsterna kallas också algblomningar. En del av de blågröna algerna är giftiga.

Vid liten förekomst av blågröna alger kan man se enstaka blågröna eller gulaktiga algpartiklar i vattnet. Vid rikligare förekomster bildar de blågröna algerna ofta en grönaktig matta eller hinna på vattenytan. Ansamlingar av pollen, som förekommer på våren och försommaren, påminner till utseendet om blågrönalgsmattor, men de blågröna algerna blir oftast vanligare lite senare på sommaren. Man kan försöka identifiera en blågrönalgsförekomst med hjälp av ett käpptest eller glastest. Vid käpptestet vidrör man algmassa med en käpp eller en sticka, och de blågröna algerna sprids då i vattnet som små partiklar då exempelvis de trådformiga algerna fastnar på käppen. Vid glastestet tar man algrikt vatten i en genomskinlig glasburk. Ifall partiklarna i vattnet efter ca en timme har stigit till ytan handlar det sannolikt om blågröna alger. Mängden blågröna alger i vattnet uppskattas visuellt på en tregradig  skala, 0 (inga blågröna alger) – 3 (mycket rikligt med blågröna alger).   

Situationen gällande blågröna alger Finlands sjöar och Östersjön uppföljs sommartid av Finlands miljöcentral, NTM-centralerna, kommunerna samt genom en uppföljning av frivilliga.  Även LUVY deltar genom att varje vecka följa med algsituationen i Lojo sjö vid provplatsen i Aurlax. Tilläggsuppgifter gällande den riksomfattande uppföljningen hittas i Järviwiki

– Heidi Tanttu, vattendragssakkunnig