Vy över Pickalaån i april 2023. (LUVY / Erkka Laitinen)

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) följde med vattenkvaliteten i Sjundeå å:s nedre del samt den näringsbelastning som riktas till Pickalaviken med hjälp av kontinuerligt mätande apparatur från juli 2021 till mars 2023. Med hjälp av mätarna mättes temperaturen, grumligheten samt vattnets ledningsfömåga. Med hjälp av grumlighetsvärdena var det möjligt att även beräkna näringshalterna d.v.s. fosfor- och kvävehalterna. Som stöd för de kontinuerliga mätningarna använde man sig av vatten från Sjundeå å som analyserades i laboratoriet. 

Med hjälp av de kontinuerliga mätningarna observerade man, att näringshalterna i Pickalaån steg klart under flödestopparna under senhösten 2021 samt i januari 2023.  Dessutom var flödestopparnas betydelse för den belastning, som rinner mot Pickalaviken, var på allt sätt betydande: då man jämförde de erhållna resultaten jämfördes med de halter och belastningsuppgifter, som man erhållit med Finlands miljöcentrals (SYKE) VEMALA modelleringsprogram, kunde man notera, att den belastning som rann mot Pickalaviken var då det gällde totalfosfor 44 % och totalkväve 32 % större än de värden man fick via modelleringen. Skillnaden förklaras i hög grad av, att flödestopparna inte syns i modelleringen som förhöjda näringshalter. LUVY överlåter sina resultat från de kontinuerliga mätningarna till SYKE och då är det möjligt att justera VEMALA modelleringsprogrammet. Vattenprovtagningarna lyckades man dess värre inte få att sammanfalla med tidpunkterna för flödestopparna, vilket innebär att man inte med säkerhet fick de högsta värdena dokumenterade.

 I mätdatat observerade man dessutom, att salthaltigt vatten tidvis stiger upp i Pickalaån, och pulserna når nu och då ända upp till Vikträsk. Att havsvatten stiger upp i Pickalaån ses som tydliga toppar i resultaten.  Dessutom var vattnets ledningsförmåga år 2022 i medeltal klart högre än under föregående år. Detta sammanhänger högst sannolikt med det, det saltare bottenvattnet har börjat röra sig längs Pickalaån från Vikträsket mot havet, och detta stöds även av de övriga vattenkvalitetsresultaten.  

– Erkka Laitinen, projektarbetare

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

LUVYn logo