Valitse sivu

Näkymä Pikkalanjoelle huhtikuussa 2023. (LUVY / Erkka Laitinen)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) seurasi Siuntionjoen alaosan vedenlaatua sekä Pikkalanlahteen suuntautuvaa ravinnekuormaa jatkuvatoimisella mittauslaitteistolla heinäkuusta 2021 maaliskuuhun 2023. Laitteistolla mitattiin lämpötilaa, sameutta ja sähkönjohtavuutta. Sameusarvojen avulla oli mahdollista laskea myös ravinnepitoisuuksia eli fosforia ja typpeä. Jatkuvatoimisen mittauksen tukena käytettiin laboratoriossa tehtäviä vertailuanalyyseja Siuntionjoen vedestä. 

Jatkuvatoimisen mittauksen avulla havaittiin, että ravinnepitoisuudet Pikkalanjoessa nousivat selvästi tulvahuippujen aikana loppusyksystä 2021 ja tammikuussa 2023. Lisäksi tulvahuippujen merkitys Pikkalanlahteen suuntautuvan ravinnekuorman määrässä oli kaikkiaan huomattava: kun saatuja tuloksia verrattiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) VEMALA-mallinnusohjelman simuloimiin pitoisuus- ja kuormatietoihin, havaittiin, että jatkuvatoimisella mittauksella Pikkalanlahteen suuntautuva kokonaisfosforikuorma oli 44 % ja kokonaistyppikuorma 32 % suurempi mallinnukseen verrattuna. Ero selittyi paljolti sillä, etteivät tulvahuiput näy mallinnuksessa kohonneina ravinnepitoisuuksina. LUVY luovuttaa jatkuvatoimisen mittauksen avulla lasketut ravinnepitoisuudet SYKEn käyttöön, ja siten myös VEMALA-mallinnusohjelmaa on mahdollista tarkentaa. Vesinäytteiden ottoa ei valitettavasti saatu ajoitettua tulvahuippujen ajankohtiin, joten pitoisuuden huippulukemia ei saatu varmuudella. 

Mittausdatassa havaitaan lisäksi, että suolainen merivesi nousee Pikkalanjokeen ajoittain, ja pulsseja päätyy toisinaan aina Vikträskiin asti. Meriveden nousu Pikkalanjokeen näkyy selvinä piikkeinä datassa. Lisäksi vuonna 2022 johtokyky oli keskimäärin selvästi edellisvuotta suurempi. Tämä liittyy todennäköisimmin siihen, että suolainen alusvesi on lähtenyt kulkemaan Pikkalanjokea pitkin Vikträskistä merelle päin, mitä tukevat myös muut vedenlaatutulokset. 

– Erkka Laitinen, projektityöntekijä

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

LUVYn logo