Välj en sida

En vattendragssakkunnig kartlägger musslor. (LUVY / Tiina Asp)

Den vattendragssakkunnigas arbetsvecka i LUVY innehåller i allmänhet granskning och rapportering av resultat från vattendragskontrollerna. Men arbetet innehåller också mycket annat, såsom samarbete med olika personer och instanser. Den vattendragssakkunniga är varje vecka i kontakt med våra provtagare eller med vårt laboratorium, LUVYLab. Dessutom är informationsutbytet med LUVYs övriga sakkunniga livligt och där möjliggör de moderna kontaktmöjligheterna såsom Teams ett smidigt och lätt samarbete så här i tider med flexibelt distansarbete.

En vattendrags- och fisksakkunniga Jorma Valjus vid mätning av fångsten vid elfiske. (LUVY / Tiina Asp)

Under arbetsdagen kontaktas den vattendragssakkunniga även av kunder samt får förfrågningar om våra tjänster. Speciellt sommartid kontaktas den vattendragssakkunniga av vattendragens användare samt stuginnevånare, som funderar på vattendragets tillstånd och olika fenomen. Vi erbjuder via dessa kontakter vattendragstjänster åt såväl våra kunder sedan tidigare men också åt nya kunder, åt vilka den sakkunniga planerar en för ändamålet lämplig vattendragsprovtagning, i vilken ingår bl.a. en lämplig provtagningstidpunkt samt ett lämpligt analyspaket samt rapportering av resultaten.

Den vattendragssakkunnigas fångst med hjälp av en trattliknande fälla. (LUVY / Heidi Tanttu)

Våra vattendragssakkunniga kan också ha annat kunnande än det vattenkvalitetsmässiga, till exempel sakkännedom när det gäller vattenvegetation, fiskbestånd eller bottendjur, och då får den sakkunniga speciellt under sommarmånaderna komma ut i fält och artbestämma vattenväxter eller utföra olika fiskundersökningar såsom provfiske eller Gulf-yngelfångst. Under sommaren hämtar folk också algprover till LUVY för identifiering, och då analyserar den vattendragssakkunnige provet med hjälp av mikroskop och undersöker om det innehåller blågröna alger. Under hösten igen tar man bottendjursprover, och efter det tillbringar en vattendragssakkunnig, som specialiserat sig på bottenlevande djur, sina dagar framför ett mikroskop och artbestämmer bottenprovets olika djur, såsom vattenlevande insektslarver och olika maskar. Efter artbestämningen skriver man en rapport, där man granskar analysresultaten och utvärderar på basen av dessa vattendragets tillstånd. Bottendjurs- liksom till exempel vattenvegetationens arter berättar om vattendragets tillstånd, eftersom olika arter trivs i olika miljöförhållanden.

– Tiina Asp och Heidi Tanttu, vattendragssakkunniga

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

LUVYn logo