Stranden vid sjön Iso Myllylampi. (LUVY / Kirsi Mansilla)

Trädgårdsskötsel kan bringa glädje och skönhet, men det kan också inverka negativt på miljön. Gödselämnen, bekämpningsmedel och kompostblandningar kan tillsammans med regn- och smältvatten rinna ut i närvattendraget och förorena det. Detta är speciellt problematiskt på sluttningstomter, där vattnet lätt rinner nedför och transporterar skadliga ämnen.

Trädgårdens inverkan på vattendragen

Varje tomt är en del av något vattendrags tillrinningsområde och regn- och smältvatten kan transportera fasta partiklar, näringsämnen och skadliga ämnen till vattendraget. Hanteringen av regnvattnet på tomten är viktig och det lyckas bäst genom infiltrering av vattnet på tomten samt genom att minska på ytor som inte släpper igenom vatten.

En mångformig vegetation, såsom träd, buskar och perenner förbättrar det lokala ekosystemet och minskar regn- och smältvattnens belastning. Den binder markpartiklar och hjälper till med infiltreringen av dagvatten, vilket är speciellt viktigt på sluttningstomter för att förhindra erosionen.

På strandtomter är vegetetionszonerna viktiga för skyddet av vattendragen. Strandområdets träd, buskar samt gräsvegetation dämpar störtregnens inverkan samt förbättrar markens struktur, vilket hjälper till att vattnet infiltreras i stället för att det rinner ut i vattendragen.

Den vattendragsvänliga trädgårdsskötselns åtgärder

Då man planerar en trädgård är det viktigt, att välja växter som är lämpliga för det lokala klimatet och jordmånen. Ursprungliga växtarter stöder lokalt biodiversiteten och är oftast de bästa. Man bör undvika främmande arter som sprider sig kraftigt.

Ett väl berett växtunderlag är viktigt för att växterna skall ha framgång. Jordmånen skall vara porös och genomsläpplig för vatten. Jordanalyser hjälper en att förstå jordmånens sammansättning och dess behov, vilket gör det lättare att planera effektiva dagvattenhanteringsmetoder samt välja de mest lämpliga växterna. Gräsmattor bör man så återhållsamt och endast på platser där de trivs. En tät gräsmatta i gott skick absorberar vatten bättre än en gläs och förtätad gräsmatta.

Påverka genom dina egna val

Vattendragsvänlig trädgårdsskötsel kräver en noggrann planering och kunskap. Valet av de rätta växterna, beredningen av växtunderlaget och hanteringen av tomtens regn- och smältvatten är i nyckelposition. En mångformig vegetation minska vattendragsbelastningen och stöder den lokala biodiversiteten. Alla kan genom sina egna val och åtgärder påverka vattendragens välmående.

– Annika Söderholm-Emas, områdeskoordinator

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

LUVYn logo