Välj en sida

Bild: Strömningsmätningar vid Vekforsen i Borgå med hjälp av ADCP-mätapparatur vintern 2018.

Strömningsmätningarna är en del av den landsomfattande hydrologiska underökningen och de utförs vid olika flödessituationer allt från översvämning till torra perioder för att få pålitliga uppgifter från vattendragen till hjälp för den hydrologiska uppföljningen, där man bestämmer fårans flöde som tidsserier utgående från vattenståndsobservationer och med hjälp av den så kallade avbördningskurvan. Vintertid gör man strömningsmätningar från isen vid vissa punkter, eftersom is dämmer upp vatten, vilket innebär att man då inte direkt får rätt strömningsresultat med hjälp av avbördningskurvan. Vid dessa platser gör man en så kallad isreduktion av strömningsresultaten i efterskott baserade på strömningsresultaten från vintern.    

Strömningsmätningens utmaningar vintertid

Vid strömningsmätningarna vintertid medför förutom isläget i sig även luftens temperatur vid mätningsögonblicket utmaningar. Under milda vintrar kommer man inte nödvändigtvis åt, att göra vintermätningar över huvud taget, eftersom fårorna helt enkelt inte fryser varje vinter i södra Finland, vilket var fallet vintern 2020.  Denna vinter ser läget bättre ut vad beträffar fårornas tillfrysning och de första mätningarna är också gjorda där ett tillräckligt tjockt istäcke har hunnit bildas. För att få tillräcklig information om uppdämningens inverkan, bör strömningsmätningen upprepas under vintern just innan isen går, vilket medför en viss spänning, då det gäller att uppskatta det rätta ögonblicket. Vid mätningar som utförs från isen bör man i första hand alltid beakta säkerhetsfaktorerna.

Bild: Strömningsmätning vid Kvarnbacka i Vanda vintern 2018.

Även lufttemperaturen har betydelse, då man väljer mätningsögonblick, eftersom ultraljudsradarn (ADPC), som används kan ha sin egen köldgräns, som kan vara mycket låg till och med -5⁰C. Med en mera traditionell flödesmätare (hydrometrisk flygel) kan man mäta även vid strängare kyla, men då kommer eventuell tröghet med då bl.a. mätstångens delar börjar frysa. Och för att nu arbetet inte skall vara alltför lätt bör man alltid ha med ett bett i reserv till isborren, eftersom även en liten sten som träffar bettet gör att borrandet blir svårt eller ibland rentav omöjligt.

Bild: Tillbehör av många slag behövs då man mäter flödet med en hydrometrisk flygel vintertid.

– Tiina Asp, vattendragssakkunnig