Välj en sida

Bionedbrytbar fröerosionsmatta användes för att stadga upp kanterna på Hemmilä våtmarksbassäng. Med tiden binder växterna bassängkanten, så risken för erosionsskador minskar. (LUVY / Mikko Melasniemi)

Hemmilä våtmark är belägen vid Enärvis strand. Våtmarken har i tiderna byggts av Enäjärven suojeluyhdistys för att rengöra vattnet från avrinningsområdet, innan vattnet rinner ut i sjön. Avrinningsområdet består till större delen åkermark.

I nuläget består våtmarken av två efter varandra belägna våtmarksbassänger. Våtmarken konstaterades ha behov av restaurering. Våtmarkens yta behövde förstoras och för det andra märktes erosion orsakad av variationer i vattenflödet. I första skedet av restaureringen påbörjades avlägsnandet av erosionen.

Den nedre bassängen, den så kallade Hemmilä lilla bassängen är åtta meter lång och från den går ett 70 meter långt dike som leder vattnet till Enäjärvi.

Vattnen från översvämningarna hade orsakat erosionsskador på den mindre bassängen, så att dess kanter hade rasat.

Med tiden skulle gångleden bredvid den östra kanten även ha blivit smalare av erosionen. Målet med restaureringen var att räta ut bassängens sidor i flödesriktningen, samt förstärka bassängens sidor för att undvika erosion.

Från våtmarkens väst- och östsida skalades ett ytlager bort med grävmaskin, varefter ett lager grus breddes ut på kanterna. Den tidigare avskalade jorden breddes i ett tunt lager ovanpå gruset. På det sättet erhölls en bra grund för erosionsmattorna att installeras på. Våtmarkens kantvall, genom vilken rören kommer in i bassängen, förstärktes med stenkross. De två större rören rätades ut och stöddes med stenkross.

Efter att fröerosionsmattorna bretts ut, fästes mattorna med 40 cm långa trätappar. Åtgången av fröerosionsmatta var 36 m2. Både trätapparna och själva mattorna är bionedbrytbara, vilket försnabbar processen med att få området naturligt. För att försnabba frönas grodd i erosionsmattan så vattnades mattorna efter att de installerats.

Erosionsmattan och fröblandningen den innehåller var ett lämpligt val för speciellt erosionskänsliga platser. Mattans fröblandning bestod av växter lämpliga för den finska naturen, som till exempel ängsgröe, fårsvingel, vit- och rödklöver. Då växtligheten etablerat sig på bassängens kanter, kommer växtlighetens rötter att skydda kanterna mot erosionsskador.

Med tanke på högvatten och alla hårda regnskurar är det bra att följa med att erosionsmattan hålls på bassängkanten. Samtidigt försäkras att erosionsmattan hålls tätt mot marken så fröna gror jämnt, och att växtlighetens rötter växer väl och låser jordmassorna på plats.  

Restaureringen av Hemmilä våtmark är en del av En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen, vars mål är att förbättra tillståndet i Sjundeå ås vattendrag, bevara naturvärdena och levnadsmiljöerna, avlägsna vandringshinder samt främja rekreations- och nyttoanvändningsmöjligheterna.

Restaureringen är finansierad av Projekt för minskning av jord- och skogsbrukets vattendragsbelastning i Västra Nyland (LUMME). Inom projektet planeras och verkställs jordbrukets vattenskyddskonstruktioner samt samlas och delas information om jord- och skogsbrukets vattenskydd. Den lokala vattenskyddsorganisationen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry (LASY ry) har deltagit och främjat projektet ekonomiskt.

– Annika Söderholm-Emas, områdeskoordinator, projektkoordinator

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

LUVYn logo