Bild: Ett grundvatten av god kvalitet är klart och friskt.

Åsarna Salpausselkä 1 och 2, som bildades framför inlandsisen under den senaste istiden, löper genom Västra Nyland. Åsarna sträcker sig rätt enhetligt genom hela Västra Nyland ända från Hangö till Vichtis och därifrån i riktning mot nordost.  I Salpausselkä 1 finns de mest betydelsefulla grundvattenreserverna i Nyland; jordskikten är tjocka och i området finns stora mängder grundvatten av god kvalitet lagrade. Vattenförsörjningen i området baserar sig nästan uteslutande på dessa unika grundvattentillgångar. I grundvattenhänseende betydelsefulla grundvattenområden finns i utöver Salapausselkä-åsarna även i de tvärgående åsformationerna i Västra Nyland. Grundvattnet i åsarna och randformationerna tränger på låglänta områden fram som källor och sipperytor.  I områdena kring källområden utvecklas ofta en karakteristisk och rik flora och fauna.

Bild: Västra Nylands grundvattenområden.

De betydelsefulla grundvattenförekomsterna består för det mesta av grova jordarter, som lätt släpper igenom vatten, men å andra sidan även skadliga ämnen. Omfattande mänsklig aktivitet har koncentrerats till Salpausselkä-områdena och det kan försämra grundvattnets kvalitet. Grundvattnet är en förnybar naturresurs, men att rena grundvatten är en dyr och långsam procedur. Att följa med såväl grundvattnets mängd som kvalitet är därför av största vikt för att säkra ett rent grund- och dricksvatten även i framtiden. Grundvattnets nivå och kvalitet kontrolleras via observationsrör, som finns inom stora områden i terrängen och inom tätorterna. Man känner igen ett observationsrör för grundvatten, som ett låst skyddsrör ofta gjort av stål och under vilket det egentliga grundvattenröret kan sträcka sig tiotals meter nedåt, ofta ända ner till berget.

Bild: Ett observationsrör för grundvatten.

Grundvatten finns förutom i de stora grundvattenformationerna även lite övar allt i marken. I byggnader, där man använder vatten från den egna brunnen, använder man således grundvatten. Hos oss i Finland är det naturenliga grundvattnet i allmänhet friskt och av god kvalitet samt färdigt kallt. Grundvattnet kan emellertid ha olika kvalitetsegenskaper, som begränsar eller förhindrar användandet som hushållsvatten. Vattnets alla egenskaper kan man inte utläsa enbart på basen av sina sinnen, utan vattnet borde regelbundet undersökas. Tilläggsuppgifter om anskaffandet av hushållsvatten från en brunn hittas på miljöförvaltningens webbsidor. I västra Nyland kan man låta undersöka sitt brunnsvattens kvalitet i till exempel LUVYLab:s laboratorium.

Bild: Det mest traditionella är att vattnet lyfts från ringbrunnen med ett ämbar.

– Virve Ståhl, grundvattensakkunnig