Valitse sivu

Kuva: Hyvälaatuinen pohjavesi on kirkasta ja raikasta.

Läntisen Uudenmaan halki kulkevat viimeisimmän jääkauden aikana mannerjäätikön eteen syntyneet ensimmäinen ja toinen Salpausselkä. Salpausselät ulottuvat melko yhtenäisinä koko läntiselle Uudellemaalle aina Hangosta Vihtiin ja edelleen kohti koillista. Ensimmäisellä Salpausselällä sijaitsevat Uudenmaan alueen merkittävimmät pohjavesivarannot; maaperän kerrospaksuudet ovat suuria ja alueille on varastoitunut runsaasti hyvälaatuista pohjavettä. Alueen kuntien vesihuolto perustuu lähes kokonaisuudessaan näihin ainutlaatuisiin pohjavesivarantoihin. Salpausselkien lisäksi vedenhankinnan kannalta merkittäviä pohjavesialueita liittyy läntisen Uudenmaan pitkittäisharjumuodostumiin. Harjujen ja reunamuodostumien pohjavedet purkautuvat alavilla alueilla sijaitsevista lähteistä tai tihkupinnoista. Lähteikköjen ympäristöön muodostuu usein omaleimainen ja rikas eliöstö.

Kuva: Pohjavesialueet Länsi-Uudellamaalla.

Merkittävät pohjavesimuodostumat koostuvat enimmäkseen karkearakeisista maalajeista, jotka läpäisevät hyvin vettä, mutta toisaalta myös haitta-aineita. Salpausselkäalueille on keskittynyt runsaasti ihmistoimintoja, jotka voivat heikentää pohjaveden laatua. Pohjavesi on uusiutuva luonnonvara, mutta likaantuneen pohjaveden puhdistaminen on hidasta ja kallista. Pohjaveden laadun ja määrällisen tilan seuranta on siten ensiarvoisen tärkeää puhtaan pohjaveden ja juomaveden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua seurataan pohjavesiputkista, joita löytyykin laajalta alueen maastosta sekä taajamista. Pohjaveden tarkkailuputken tunnistaa useimmiten teräksisestä, lukitusta suojaputkesta, jonka alapuolella varsinainen pohjavesiputki voi jatkua useita kymmeniä metrejä alaspäin, usein kallioon saakka.

Kuva: Pohjaveden havaintoputki.

Pohjavettä on suurien pohjavesimuodostumien lisäksi lähes kaikkialla maaperässä. Rakennuksissa, joissa käytetään vettä omasta talousvesikaivosta, käytetään siis pohjavettä. Meillä Suomessa luonnontilainen pohjavesi on yleensä raikasta ja hyvälaatuista sekä valmiiksi kylmää. Pohjavedessä voi kuitenkin olla laatuominaisuuksia, jotka rajoittavat tai estävät sen käytön talousvetenä. Kaikki veden ominaisuudet eivät selviä aistinvaraisesti vaan kaivovesi tulisi tutkituttaa säännöllisesti. Lisätietoa talousveden hankinnasta kaivosta löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Länsi-Uudellamaalla voi tutkituttaa kaivoveden laadun esimerkiksi LUVYLab-laboratoriossa.

Kuva: Perinteisimmillään vedet nostetaan rengaskaivosta ämpärillä.

– Virve Ståhl, pohjavesiasiantuntija