Välj en sida

Bild: Pickala damm i oktober 2020.

Vi har under september-oktober rett ut fiskens rörelser i Pickalaån som en del av projektet Sjundeå å 2030 och i samarbete med Prysmian Group Finland Oy, Naturresursinstitutet och Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde. Projektet har fått understöd från Egentliga Finlands NTM-central. Projektets syfte är att reda ut inverkan hos Pickala regleringsdamm på fiskarnas rörelser och stigning från havet till Sjundeå å. Stiger havsöringen till Sjundeå å? Hur är det med älvsiken? Hur inverkar dammen på fiskens genomfart? Målet är att samla in grundläggande information till ett eventuellt projekt för att utveckla regleringen. På längre sikt är målet att utveckla regleringspraxis på ett sådant sätt, att fiskens genomfart förbättras. 

Inverkan från Pickala regleringsdamm på fiskens genomfart i Sjundeå å, har diskuterats redan i några tiotals år. Den har i synnerhet antagits förhindra stigning av den starkt hotade havsöringen i Sjundeå å och på så sätt stört öringsbeståndets utveckling. På hösten stiger eventuellt också älvsik i Sjundeå å. Det finns fortfarande behov att bevara Pickala regleringsdamm, men planen är att regleringsdammens utnyttjande ska utvecklas så, att fisken bättre ska kunna vandra från havet upp i ån. För att utveckla regleringspraxis, behövs information om dammens nuvarande inverkan på fiskens rörelser.

Bild: Ett DIDSON-ekolod lodar tvärs över åbädden och följer fiskens rörelser och stigning genom dammluckan till höger i bilden.

I vårt projekt har ett DIDSON-ekolod installerats ovanom Pickala regleringsdamm i samarbete med Naturresursinstitutet. Det data som ekolodet samlar in analyseras regelbundet. Höstens regn och flödesvariationerna i ån inverkar i betydande grad på fiskens rörelser och dammens öppnande. Med hjälp av ekolodet, kan vi räkna antal och längd hos de fiskar  som stiger i ån, men det går inte att få tillförlitlig information om arterna med den. Av den orsaken har dessutom en ryssja lagts ut ovanför ekolodet, för att vi ska kunna reda ut vilka arter som stiger i ån. Vi strävar till att styra fisken till ryssjan med hjälp av stängsel, varifrån den kan släppas fri efter identifiering och mätning. Det är tänkt att projektet ska fortsätta ännu under november.

Bild: Forskningsassistent Lauri Lukka lägger ut en ryssja i Pikkalaån.
Bild: Största delen av de fiskar som fångats ovanför Pickala damm har varit karpfiskar.

– Jussi Vesterinen, vattendragssakkunnig