Välj en sida

Bild av dagvattenvåtmarken i Horsbäck.

Raseborgs stad deltar i arbetet inom Västra Nylands kustvattenvision 2050. Som visionens pilotobjekt valde staden den övergödda havsviken Dragsviksfjärden, som ligger i Ekenäs. En restaureringsplan för viken publicerades år 2022 och som en av vikens belastande faktorer identifierade man de dagvatten, som rinner till viken. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i viken fortsätter inom ramen för flera restaureringsprojekt.  

Dagvattnen innehåller ofta fast substans, näringsämnen, metaller och olika andra skadliga ämnen, som ansamlas på ytor från bl.a. bilar, vägmärkning, saltning av vägar, byggnadsmaterial, mänsklig aktivitet och nedskräpning. Under de senaste åren har man insett vikten av dagvattnens betydelse och börjat planera byggandet så, att så små mängder dagvatten som möjligt bildas samt att de dagvatten som uppstår skulle behandlas innan de rinner ut i vattendragen. I tätorter är det ofta svårt att hitta områden för infiltrering, fördröjning och renande av dagvattnen till följd av att den ytbelagda ytan är så stor. Det är betydligt lättare att sammanjämka dagvattenfrågorna med det övriga byggandet då man planerar nya områden.  

Raseborgs stad vill ta tag i dagvattenhanteringen inom Horsbäck växande företagsområde genom att använda naturenliga lösningar. Man ville fördröja och rena de dagvatten, som rinner från området, innan de leds till de befintliga åkerdikena, i vilka man kunnat notera problem med översvämningar och erosion.  

Dagvattenkonstruktionerna byggdes inom ett projekt som koordineras av LUVY (Restaurering av Västra Nylands kustvatten 2022 – Dragsviksfjärdens dagvatten). Projektet finansieras av Nylands NTM-central och Raseborgs stad.  

Den första dagvattenkonstruktionen utgörs av ett yttappningsfält och tre bassänger, mellan vilka finns grunda trösklar. I delar av bassängerna finns vegetation för att förbättra reningen av vattnet. Från den sista bassängen fortsätter vattnet kontrollerat via en munkbrunn längs ett åkerdike ut mot havsviken. En annan våtmark byggdes öster om företagsområdet, och den är tänkt att rena vatten som uppstår redan under byggnadsskedet samt i fortsättningen dagvatten som uppstår i områdets östra del. Den dagvattenlösningen utgörs av en stor våtmarksbassäng, som har grunda och djupa delar. Vattnet rinner sedan via markytan till ett åkerdike.  

– Katja Pellikka, vattendragssakkunnig      

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

LUVYn logo