Valitse sivu

Horsbäckin hulevesikosteikon kaavakuva.

Raaseporin kaupunki on mukana Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2050 -työssä. Vision pilottikohteeksi kaupunki valitsi Tammisaaressa sijaitsevan rehevöityneen Dragsviksfjärden-merenlahden. Merenlahdelle julkaistiin kunnostussuunnitelma vuonna 2022 ja merenlahden yhdeksi kuormitustekijäksi tunnistettiin lahteen laskevat hulevedet. Työtä merenlahden veden laadun parantamiseksi jatketaan eri kunnostushankkeissa.  

Hulevedet sisältävät usein kiintoainesta, ravinteita, metalleja ja erilaisia muita haitta-aineita, joita kertyy pinnoille muun muassa autoista, tiemerkinnöistä, tiesuolauksesta, rakennusmateriaaleista, ihmistoiminnasta ja roskista. Viime vuosina hulevesien merkityksen tärkeys on tunnistettu ja on ryhdytty suunnittelemaan rakentamista niin, että hulevesiä muodostuisi mahdollisimman vähän ja muodostuva hulevesi käsiteltäisiin ennen sen virtaamista vesistöihin. Taajama-alueilla päällystetyn pinnan suuri laajuus ja hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen ja puhdistamiseen tarvittavan maa-alan löytäminen on usein vaikeaa. Uusia alueita suunniteltaessa hulevesikysymykset ovat huomattavasti helpompia yhteensovittaa muuhun rakentamiseen. 

Raaseporin kaupunki halusi tarttua hulevesien hallintaan Horsbäckin laajentuvalla yritysalueella käyttämällä luonnonmukaisia ratkaisuja. Alueelta virtaavia hulevesiä haluttiin viivyttää ja puhdistaa ennen niiden johtamista nykyisiin pelto-ohjiin, jossa on jo havaittu tulvimista ja eroosio-ongelmia.  

Hulevesiratkaisut rakennettiin LUVYn koordinoimassa hankkeessa (Länsi-Uudenmaan rannikkovesien kunnostus 2022 – Dragsviksfjärdenin hulevedet). Hanketta rahoittivat Uudenmaan ELY-keskus ja Raaseporin kaupunki.  

Ensimmäinen hulevesirakenne käsittää pintavalutuskentän ja kolmesta allasta, joiden välillä on kynnykset. Osassa altaita on kasvillisuutta tehostamaan veden puhdistumista. Viimeisestä altaasta vesi jatkaa munkkikaivon kautta hallitusti pelto-ojaa pitkin kohti merenlahtea. Toinen kosteikko rakennettiin yritysalueen itäpuolelle ja sen on tarkoitus puhdistaa jo rakennusaikaisia työmaavesiä ja jatkossa yritysalueen itäosan hulevesiä. Tämä hulevesiratkaisu on laaja kosteikkoallas, jossa on matalia ja syviä kohtia. Vesi jatkaa kosteikosta pintavalutuksen kautta kohti pelto-ojaa.  

– Katja Pellikka, vesistöasiantuntija 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

LUVYn logo