Valitse sivu

Särkikalasaalista Enäjärven syysnuottauksesta 2023. (LUVY / Maj Rasilainen)

Länsi-Uudellamaalla on paljon potentiaalia särkikalojen hyötykäytön kehittämiseen. Länsi-Uudenmaan HOLA Lake II -hankkeen yhtenä tavoitteena on särkikalojen hyötykäytön lisääminen. Hankkeessa on pyritty edistämään niin yksityisten kotitalouksien särkikalojen käytön lisäämistä kuin myös selvittämään kaupallisen käytön mahdollisuuksia, sillä Länsi-Uudellamaalla hoitokalastussaaliit ovat merkittäviä. Osana tätä tavoitetta hankkeessa toteutettiin selvitys särkikalojen vastaanottoasemasta. Työn toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy.

Selvityksen tavoitteena oli selvittää särkikalojen vastaanottokeskuksen tarvetta sekä kannattavaa sijaintia ja konseptia Länsi-Uudellamaalla. Lisäksi tarkasteltiin kysymyksiä, jotka liittyvät vastaanottoaseman perustamiseen, omistukseen sekä ansaintalogiikkaan. Selvityksessä käytettiin olemassa olevaa lähtöaineistoa sekä haastateltiin yli kymmentä sidosryhmien edustajaa.

Vastaanottoaseman mahdollista sijaintia varten toteutettiin paikkatietotarkastelu. Potentiaalisimmat paikat, jotka valittiin tarkasteluun, olivat Inkoon kalasatama, Porlan kalanviljelyalue sekä Lohjan seutu valtatie 1:n ja valtatie 25:n risteysalueella. Merkittäviä eroja ei paikkojen välillä löytynyt, mutta kaikista paikoista löytyi plussia ja miinuksia, jotka ovat avattuna selvityksessä.

Vastaanottoaseman konseptissa tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa – konttiratkaisua ja laajempaa kokonaisuutta. Konttiratkaisun etuja olivat perustamisen helppous, matalammat juoksevat kulut ja investointikustannukset sekä joustavuus. Laajemman kokonaisuuden plussia oli taas parempi kalan lajittelun, perkaamisen ja käsittelyn mahdollistaminen sekä muun toiminnan mahdollisuus. Molemmissa vaihtoehdoissa oli myös miinuksia.

Selvityksessä tehtiin myös kannattavuusarviointi taloudellisten reunaehtojen saamiseksi. Laskelmassa käytettiin esimerkkinä tilannetta, jossa käytössä on vuokrattu termokontti ja (hoito)kalastus tapahtuisi keväisin ja syksyisin yhteensä 60 päivän ajan. Tarkemmat laskelmat ja perusteet ovat saatavilla selvityksestä. Lisäksi selvityksessä annettiin alueelliset suositukset sekä nostettiin esille selvityksen esittely- ja keskustelutilaisuudessa esiin tulleita asioita.

Raportti: Selvitys särkikalojen vastaanottoasemasta

– Maj Rasilainen

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

LUVYn logo