Välj en sida

6–8 mm långa gösyngel fotograferade i mikroskop. (LUVY / Salla Heikkinen)

Under år 2002 har man i LUVY två olika projekt i gång, där man i båda har förverkligat kartläggningar av yngelproduktionsområden. De aktuella projekten gäller Tavastfjärden i Kyrkslätt samt Pickalaviken, Pickalaån och Vikträsket i Sjundeå. Som en del av yngelkarteringen ingår artbestämning av små fiskyngel. De fiskeriekonomiskt viktigaste arterna, som identifieras, är gös och abborre.

Fångsten av abborr- och gösyngel koncentreras till maj-juni vid tiden för ynglens kläckning. Gösen leker då vattnen uppvärmts till över 10 grader i maj-juni. Ynglen kläcks som 4–5 mm stora yngel 5–9 dagar efter leken. Abborren kläcks som 5–6 mm stora yngel i maj–juni 10–15 dagar efter leken. De nykläckta ynglen kallas för yngel i gulesäcksstadiet, eftersom de då de kläcks använder gulesäcken som näring innan den egentliga matsmältningskanalen utvecklats. Yttre föda börja ynglen använda sig av då de är 6–7 mm långa, då gulesäcksskedet håller på att ta slut. I ett tidigt skede använder ynglen djurplankton som föda, dit bl.a. hoppkräftornas naupliuslarver hör, små vattenloppor och hjuldjur.

Gösyngel i gulesäcksstadiet 5-5, 5 mm långa. De vita linjerna på kroppen är muskelsegment dvs. myomerer.
I främre delen av gulesäcken, som ersätter magsäcken, ser man en black rund oljedroppe. (LUVY / Salla Heikkinen)

Identifieringen av fiskyngel kräver noggrannhet och på grund av sin ringa storlek undersöker man dem med mikroskop. I LUVY använder vi en kamera, som fästs vid mikroskopet samt ett kameraprogram, där det är möjligt att mäta fiskarna samt att ta bilder av dem. Ynglens identifieringskriterier varierar beroende på utvecklingsstadiet samt art. Antalet muskelsegment eller myomerer används på de nykläckta och äldre ynglen. Även bakhuvudets pigmentering dvs. melanoforerna kan användas vid identifiering av gös- och abborryngel. Pigmenteringen kan emellertid saknas, så man kan inte enbart förlita sig på den. För längre utvecklade gös- och abborryngel (> 10 mm) använder man sig vi identifieringen av bl.a. pigmenteringen, käkarnas placering, fenstrålarnas antal samt gällockets form. De gösyngel, som fås vid fångsten, är oftast 5–9 mm långa och abborrynglen 5–15 mm långa.

– Salla Heikkinen, projektarbetare

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

LUVYn logo