Välj en sida

Bild 1. Vattendragssakkunniga Jussi Vesterinen mäter syrehalten i den västra djupsänkan på hösten 2020. Foto: Anna-Stina Heiskanen.

Hormajärvi sjö i Lojo är en sjö med klart vatten och den är påverkad av grundvatten. I den nationella sjötypsklassificeringen klassas den att höra till sjötypen små eller medelstora sjöar med lite humus. Övergödningen, som pågått i årtionden och som lett till ökade blågrönalgblomningar och grumling av vattnet, stör rekreationsanvändningen av sjön. Dessutom inskränker övergödningen på den utrotningshotade och fridlysta arten spädnajas levnadsutrymme. I den senaste, år 2013 publicerade klassificeringen av ytvattnens ekologiska status klassades Hormajärvis tillstånd som måttligt.

I projektet Hormajärvi restaureringsprojekt 2020–2022, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf förverkligar man tillsammans med föreningen Hormajärviyhdistys ry åtgärder i enlighet med den för perioden 2017–2027 uppdaterade vård- och skötselplanen. I sjöns västliga huvuddjupsänka har man haft Mixox-syresättningsapparatur sedan år 2008. Genom syresättningen har man minskat sjöns inre belastning. Inom projektet reder man ut bl.a. syresättningens inverkan på helhetsläget i sjön och vi undersöker huruvida uppehållet i syresättningen och därmed de förhöjda fosforhalterna i djupvattnet även inverkar på fosfornivån i vattnet nära ytan, vilket kan öka algblomningarna. Mixox-syresättningsapparaturen i den västra djupsänkan har varit avstängd sedan 14.10.2019.

Under sommaren och hösten 2020 följde man med syresituationens utveckling såväl med hjälp av vattenprover som fältmätare (bild 2). Ur bilden ser man hur sommarstagnationen stärks och syrehalten i djupvattnet minskar från början av juni fram till oktober. I början av september kan man se en svag ökning av syremängden på 10–12 m djup, vilket antagligen berodde på en kraftig fotosyntes hos de alger, som drar nytta av näringen i det näringsrika djupvattnet i området dit ljuset når som djupast. I början av december hade en totalomblandning skett i sjön. Resultaten gällande syresättningens inverkan på näringshalterna rapporteras i en årsrapport.

Bild 2. Syrelägets utveckling i sjön Hormajärvis västra djupsänka under sommaren och hösten 2020.

– Jussi Vesterinen, vattendragssakkunnig