Valitse sivu

Kaasunmittausta kaatopaikan sisäisen veden havaintoputkesta. (LUVY / Johan Lindholm)

LUVYn alueella kaatopaikkojen vesientarkkailua tehdään toiminnassa olevista maankaatopaikoista ja välivarastointialueista sekä vanhoista ja suljetuista teollisuuskaatopaikoista, lietekaatopaikoista ja yhdyskuntajätteiden kaatopaikoista.

Maankaatopaikoille saa sijoittaa puhtaita ylijäämämaita, jolloin yleensä kohteiden tarkkailu on pintavesien ja pohjavesien laadun seurantaa. Maankaatopaikoilla on usein oheistoimintona kierrätysmaa-aineksen, mullan tai kompostoitavaksi tarkoitetun materiaalin välivarastointia ja käsittelyä. Maamassojen epäpuhtaudet, kaatopaikalle kuulumattomat jakeet ja muu toiminta voivat näkyä vedenlaadussa. Tällaisilta alueilta on mahdollista esim ravinteiden huuhtoutuminen ojien kautta eteenpäin.

Sisältö ladataan sivulle evästeiden hyväksymisen jälkeen