Länsi-Uudenmaan pohjavedet – puhdasta juomavettä jalkojemme alla

Länsi-Uudenmaan pohjavedet kartalla >>

Läntisen Uudenmaan halki kulkevat viimeisimmän jääkauden aikana mannerjäätikön eteen syntyneet Salpausselät, jotka ulottuvat melko yhtenäisinä koko läntiselle Uudellemaalle aina Hangosta Vihtiin ja edelleen kohti koillista. Ensimmäisellä Salpausselällä sijaitsevat Uudenmaan alueen merkittävimmät pohjavesivarannot; maaperän kerrospaksuudet ovat suuria ja alueille on varastoitunut runsaasti hyvänlaatuista pohjavettä. Alueen kuntien vesihuolto perustuu lähes kokonaisuudessaan näihin ainutlaatuisiin pohjavesivarantoihin. Harjujen ja reunamuodostumien pohjavedet purkautuvat alavilla alueilla sijaitsevista lähteistä ja tihkupinnoista, ja ylläpitävät myös purojen ja jokien virtaamia etenkin kuivina aikoina. Lähteikköjen ympäristöön muodostuu usein omaleimainen ja rikas eliöstö.

Merkittävät pohjavesimuodostumat koostuvat karkearakeisista maalajeista, jotka läpäisevät hyvin vettä mutta toisaalta myös haitta-aineita. Salpausselkäalueille on keskittynyt runsaasti ihmistoimintoja, jotka voivat heikentää pohjaveden laatua. Pohjavesi on uusiutuva luonnonvara, mutta likaantuneen pohjaveden puhdistaminen on hidasta ja kallista. Pohjaveden laadun ja määrällisen tilan seuranta on siten ensiarvoisen tärkeää puhtaan pohjaveden ja juomaveden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Vesien tila – toimintamme vaikutus näkyy vesissämme

Länsi-Uudenmaan pohjavesialueilla pohjaveden laatu ja määrä ovat pääosin hyvällä tasolla ja pohjaveden käsittelytarve vesilaitoksilla on vähäinen. Ympäristöhallinnon ympäristönhallintajärjestelmässä (Hertta) osa alueen pohjavesialueista on luokiteltu riskialueiksi, koska niillä sijaitsee pohjavettä mahdollisesti vaarantavia toimintoja, kuten teollisuutta, maa-aineiston ottoalueita, huoltamoita ja merkittäviä liikenneväyliä. Kuitenkin vain muutamien pohjavesialueiden kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi. Näillä pohjavesialueilla sijaitsevat mm. kuntien teollisuuskeskittymät. Merkittävin yksittäinen pohjaveden tilaa heikentävä aine Länsi-Uudenmaan pohjavesialueilla on kloridi, jota käytetään maanteiden liukkaudentorjunnassa. Muutamilla alueilla todetaan lisäksi ihmistoiminnoista peräisin olevia kohonneita typpiyhdisteiden pitoisuuksia.

Lisätietoja pohjavesistä: