Ytvattnen i Västra Nyland – enastående vattendrag allt från källflödena till havet

Västra Nylands ytvatten på kartan >>

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är verksamt inom ett mångsidigt vattendragsområde. De små vattnen i avrinningsområdets översta delar – rännilarna, bäckarna och dammarna – får sin början i källor där grundvattnet tränger fram. De små bäckarna med klart vatten i de skogsrika omgivningarna, är en viktig biotop för många däggdjur, fåglar, fiskar, insekter och växter. De små vattnen med sin omkring liggande natur är en fascinerande del av naturen i Västra Nyland. Från källflödena strömmar vattnet till större åar och sjöar för att till slut rinna ut i Finska vikens kustområden. Västra Nylands stora sjöar, Lojosjön och Hiidenvesi, är av naturen rätt frodiga och grumliga, vilket beror på bland annat, att jordmånen av naturen är ganska näringsrik och lerhaltig. Till följd av att sjöarna är mycket oregelbundna till sin form på grund av de djupa fjärdarna och de isolerade vikarna, varierar vattenkvaliteten mycket i dessa sjöars olika delområden. Förutom de stora sjöarna splittras Västra Nyland av otaliga mindre sjöar och dammar. Inom området finns också den unika fjordlika Pojoviken samt Finska vikens mäktiga kust med sin skärgård.

De västnyländska vattendragen och naturområdena, som omger dem, erbjuder mångsidiga möjligheter till friluftsliv och rekreation. Du kan gå och bada, fiska eller paddla genom hela raden av sjöar ända ner till havet. Fågellivet kan du lätt studera i de frodiga våtmarkerna från fågeltorn och områdets naturstigar, skyddsområden och forsar är populära och lättillgängliga rekreationsobjekt. Att se till att vattnen hålls rena är en gemensam angelägenhet för oss alla.

Vattnens kvalitet – effekterna av vår verksamhet syns i våra vattendrag

Många av vattendragen i Västra Nyland är av naturen lergrumliga och frodiga. Under årtiondenas lopp har vattenkvaliteten och det ekologiska tillståndet försämrats huvudsakligen till följd av mänsklig aktivitet.

Tillståndet i vattendraget kraftigt påverkats av bland annat industrin, bosättningen samt lantbrukets närings- och övrig belastning. Belastningen kommer till vattendragen såväl via punktkällor som avloppsvattenreningsverk, men också via den diffusa belastningen från lantbruket och glesbebyggelsen. Till följd av den för stora näringsbelastningen är den skadliga inverkan från övergödningen, såsom ansamlingar av blågröna alger som flyter på ytan, syrebrist nära bottnen, strändernas igenväxning och förändringar i fiskbestånden en vardaglig företeelse i många vattendrag.

Den ekologiska klassificeringen av vattendragens ekologiska tillstånd, som publiceras av de statliga miljömyndigheterna, påverkas av utöver vattenkvalitet ytterligare speciellt av de biologiska faktorerna, såsom tillståndet i fiskbestånden och vegetationen. På åarnas ekologiska tillstånd inverkar utöver näringsbelastningen även de dammar, som byggts för produktionen av vattenkraft, och som hindrar fiskarna från att vandra upp till lekplatserna i de övre delarna av vattendragen.