Sammanfattning av resultaten från kartenkäten år 2021

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) samlade under perioden 1.6.2021–27.3.2022 tillsammans med kommunerna Raseborg, Ingå och Kyrkslätt in uppgifter om områdets kustvatten från allmänheten med hjälp av en Maptionnaire-kartenkät. Enkäten gjordes som en del av projektet Västra Nylands kustvattenvision 2021. Målsättningen med projektet är, att tillsammans med områdets aktörer få igång en restaurering av övergödda havsvikar och kustvatten utgående från tillrinningsomådena med målsättningen att de skall uppnå ett gott ekologiskt tillstånd. Åtgärderna riktas till fyra pilotområden och dras tillrinningsområden – Dragsviksfjärden i Raseborg, Kyrkfjärden i Ingå, Pickalaviken i Sjundeå och Tavastfjärden i Kyrkslätt.

138 personer svarade på kartenkäten och av dem fick man 236 st. kartsvar (bild 1). Största delen av dem som svarade, uppgav sin ålder till 41–65 år och av dem som uppgav sitt kön var männen ca en tredjedel fler än kvinnorna. Kartenkäten nådde också en ansenlig mängd fritidsinnevånare. Man kunde besvara enkäten anonymt, och det var möjligt att uppdatera de egna svaren. Man marknadsförde enkäten via LUVYs some-kanaler och webbsidor samt via kommunernas egna informationskanaler. I samband med informationen om projektet gjorde man en utmanarkampanj och även i samband med det marknadsförde man enkäten.

Kartenkäten förverkligades i Raseborg, Ingå och Kyrkslätt, men man kunde också göra noteringar på övriga kommuners områden. Med hjälp av svaren kartlade man utöver problem som observerats i kustvattnen även kommuninnevånarna och fritidsinnevånarnas vilja att betala samt intresset för att eventuellt delta i olika slag av restaureringsåtgärder och dessutom samlade man in kontakter med tanke på kommande talkon och informationsspridning. Man redde vidare ut huruvida det skett förändringar i de problemområden, som framkommit i den motsvarande enkät som gjordes år 2019 och som gällde hela Västra Nyland.  Enkäten kunde besvaras på såväl finska som svenska.

Till enkäten, som nu ordnades, hade LUVY valt totalt 27 objekt, där man observerat problem år 2019, då en motsvarande enkät utfördes inom ramen för projektet ”Effekt i vattenskyddet med hjälp av nätverk”. De svarande hade möjlighet att kommentera ifall de märkt några förändringar i objekten (till det bättre eller sämre) eller har situationen förblivit oförändrad. Objekten fanns inom områdena Dragsviksfjärden, Kyrkfjärden samt Tavastfjärden eller inom deras avrinninningsområden. I nästan samtliga fall upplevde de svarande att situationen allmänt taget hade blivit sämre jämfört med tidigare.

Dessutom hade de svarande möjlighet att på kartan placera ut egna observationer gällande de vattendragsobjekt, som de var oroliga över samt att komma med tilläggsuppgifter om dem. Man kunde också pricka in fiskeplatser samt fiskens lekplatser på kartan.

De objekt som förorsakade oro var grupperade på följande sätt:

 • översvämning (8 noteringar)
 • fiskdöd (2 noteringar)
 • invasiv art (12 noteringar)
 • buller (11 noteringar)
 • slemmiga bragder och stränder (6 noteringar)
 • vattennivån och dess variation (3 noteringar)
 • nedskräpning (9 noteringar)
 • dålig vattenkvalitet (22 noteringar)
 • igenslamning av bottnen (21 noteringar)
 • algblomning eller rikligt med trådalger (23 noteringar)
 • alltför riklig vattenvegetation eller igenväxning (53 noteringar)
 • annan nedsmutsning eller oro gällande användningen av vattendraget (7 noteringar)
 • övriga problem (5 noteringar)

Den överlägset största delen av noteringarna sammanhängde med vattenkvaliteten, övergödningen eller igenslamningen av bottnen. Gällande fiskeplatser fick man 14 noteringar och gällande lekplatser hela 40 noteringar.

Med hjälp av de fritt formulerade noteringarna hittades flera nya hot-spot områden. Flera noteringar gällde nedskräpningen i närheten av Kråkholmen intill Ekenäs centrum samt översvämningarna i närheten av Södra viken. På de övriga områdena gällde hot-spot problemen igenslamningen av bottnen, övergödning eller igenväxning. I Raseborg var sådana områden Jomalvikens omgivning, havsområdena runt Odensö, Raseborgsåns mynning, östra sidan av Rågö samt Strömmen och Persöfladan samt vattenleden mellan dem (bild 2). I Ingå fick Fagerviken och Nötö närområdet många noteringar (bild 3) och i Kyrkslätt var de mest noterade områdena Tavastfjärden samt öster om Porkala udde områdena Bockfjärden och Harasatsviken (bild 4).

Ca 15 % av de som svarade skulle antingen ha möjlighet eller intresse att utnyttja vattensyddslösningar på sina egna områden. Ca sju procent av de som svarade skulle vara redo att bidra med ett månatligt ekonomiskt bidrag för vattendragsrestaureringarna. En mycket större andel (något över 60 %) var redo att satsa på vattendragsrestaurering till exempel genom att delta i talkon, producera informationsmaterial eller anslutas sig som bokföringsfiskare.


De problemområden som framkom längs Västra Nylands kust i samband med kustvatten-kartenkäten.

Problemplatser som framkom i Raseborgs kustområde i samband med kustvatten-kartenkäten. På bilden saknas två observationer i Padva, som ses i vänstra kanten av bild 1.

Problemplatser i kustområdena i Ingå och Sjundeå som framkom i samband med kustvatten-kartenkäten.

Problemplatser i Kyrkslätt kustområde som framkom i samband med kustvatten-kartenkäten.