Kustvattnen i Västra Nyland

Karta över Västra Nylands kustvatten >>

Till Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) verksamhetsområde hör ett långt kustavsnitt. LUVYs verksamhetsområde börjar öster om Porkala udde och därifrån västerut blir skärgården tätare i riktning mot Ingå och Ekenäs. Där är skärgårdsområdena mycket vidsträckta och utgör en labyrint, som består av tusentals holmar och kobbar och däremellan hittar man vattenformationer av många slag allt från grunda glosjöar till djupsänkor och vidsträckta fjärdar. Då man sedan kommer till Hangöudd glesnar skärgården och förhållanden förändras till följd av norra Östersjöns närhet och förhållandena blir mycket marina med sina trädlösa skär, för att sedan igen bli mera skärgårdslik norr om Hangöudd, där LUVYs verksamhetsområde sträcker sig ända fram till gränsen mot Åboland.

Kustområdets mest speciella vattenområde är den även internationellt kända Pojoviken, som är Finlands enda fjord. Den är relativt djup (42 m) och den isoleras av en grund tröskel vid Ekenäs. Området har i över hundra år fungerat som forskningsobjekt för Tvärminne zoologiska station på Hangöudd, eftersom den till sina egenskaper liknar Östersjön i miniatyr. I vikens innersta del är vattnets salthalt mycket låg till följd av det vatten, som rinner ut via Svartån, medan man i områdets yttersta delar utanför Hangöudd påträffar de för finländska förhållanden högsta salthalterna. Detta återspeglar sig även i områdets flora och fauna, som under färdens gång ändrar från organismsamhällen typiska för sötvatten till mera marina samhällen.

Kustområdena och skärgården med sina otaliga holmar och skär utgör ett slags filter för de vatten och den belastning som strömmar från land. Allt vatten, som rinner ut i vattendragen, hamnar förr eller senare ut i havet, vilket innebär, att kustvattnen belastas av både områdets egna belastningskällor, liksom av belastarna i inlandet. Det har också lett till, att övergödningen utgör ett problem på många håll i kustområdena. En alltför stor belastning belastar vattendragen och det märks bl.a. genom en rätt vanlig förekomst av syreproblem i skärgårdens djupsänkor, speciellt i skärgårdsområdena utanför Ingå och Ekenäs, men även norr om Hangöudd. Tillståndet i kustvattnen påverkas även av det allmänna läget i Östersjön. Kontakten med Östersjön är mest konkret i området runt Hangöudd. Detta har man på ett tråkigt sätt fått erfara rätt ofta under de senaste åren, då mycket omfattande förekomster av blågröna alger på det öppna havet, drivit in mot land utmed hela sydkusten, där algmassorna har förstört semesterfirarnas rekreationsmöjligheter samt påmint om det faktum, att havets balans är rubbad.

Trots problemen erbjuder kustområdet i Västra Nyland hisnande landskap, fina rekreationsmöjligheter och inom området finns otaliga och mycket mångsidiga och värdefulla naturobjekt. I området finns rikligt med olika naturskyddsobjekt, av vilka Ekenäs skärgårds nationalpark är den mest omfattande och kanske mest kända. Med tanke på fågellivet är Hangöudd åter mycket viktig under fåglarnas flyttning och i området finns också ett vidsträckt fågelskyddsområde.