Västra Nylands grundvatten – rent dricksvatten under våra fötter

Karta över Västra Nylands grundvatten >>

Västra Nyland genomkorsas av Salpausselkä-åsarna, som bildades framför inlandsisen under den senaste istiden och de löper nästan enhetligt genom hela Västra Nyland från Hangö till Vichtis och vidare mot nordost. I Salpausselkä I finns de mest betydande grundvattenförekomsterna i Nyland; markens skikttjocklekar är stora och i områdena finns stora mängder grundvatten av god kvalitet lagrade. Vattenförsörjningen i kommunerna i området är nästan helt baserad på dessa unika grundvattentillgångar. Åsarnas och randformationernas grundvatten tränger fram från källor och sipperytor på de lägre liggande områdena, och upprätthåller också bäckarnas och åarnas flöden speciellt under torra tider.. I källområden uppstår ofta en säregen flora och fauna.

De betydande grundvattenformationerna består av grova jordarter, som lätt släpper igenom vatten, men å andra sidan även skadliga ämnen. På Salpausselkä-områdena har också koncentrerats en massa mänsklig aktivitet, som kan försämra grundvattnets kvalitet. Grundvattnet är en förnybar naturresurs, men att rena grundvatten är en långsam och dyr process. Det är därför av största vikt, att följa med såväl grundvattnets mängd som kvalitet för att säkerställa tillgången på rent dricksvatten även i framtiden.

Vattnens tillstånd – effekterna av vår verksamhet kan ses i våra vatten

Grundvattnets kvalitet inom grundvattenområdena i Västra Nyland är i regel på en god nivå och behovet av att behandla grundvattnet i vattentjänstverken är litet. I miljöförvaltningens miljöförvaltningssystem (Hertta) har en del av områdets grundvattenområden klassificerats som riskområden, eftersom det inom områdena förekommer verksamheter, såsom industrier, marktäktsområden, servicestationer och betydande trafikleder, som kan äventyra grundvattnets kvalitet. Trots det har endast det kemiska tillståndet i några få grundvattenområden klassats som dåligt. Inom dessa områden finns bl.a. kommunernas industricentra. Det mest betydande enskilda ämne, som förorenar grundvattnen i Västra Nyland, är klorid, som används vid halkbekämpning på våra landsvägar. På några områden  noterar man dessutom förhöjda halter av kväveföreningar, som härrör sig från mänsklig aktivitet.

Tilläggsuppgifter om grundvatten: