De strömmande vattnen i Västra Nyland

Karta över Västra Nylands strömmande vatten >>

Vattendragen påverkar i hög grad det allmänna landskapet i Västra Nyland och de har en stor betydelse, då det gäller områdets naturvärden. I Västra Nyland finns också rika grundvattenreserver, från vilka vatten tränger ut i källor, vars klara vatten ger upphov till otaliga små flöden och bäckar. I de norra delarna av Västra Nyland ligger vattennivån mera än 100 meter över havsytan, vilket gör, att vattnet ofta strömmar som forsliknande landskap mellan sjöarna på sin färd mot havet.


Ingå å

Strömmande vatten i naturtillstånd är till sin struktur mångformiga och i dem lever organismer, som anpassat sig till strömmande vatten: alger, växter, bottendjur och fiskar. Av de fiskar, som är beroende av strömmande vatten, är laxfiskarna: vandringssiken, öringen och laxen de mest kända och de påträffas också i Västra Nyland. Det största hotet mot biodiversiteten i de strömmande vattnen är utbyggnaden av vattendragen. Såsom i det övriga Finland, har vi i Västra Nyland åar och bäckar, som i tiderna har rensats och uppdämts i stor omfattning för bland annat stockflottning och kvarnändamål. Till följd av byggandet av dammar, har vandringsfiskstammarna minskat eller rentav förstörts. T.ex. Svartåns vattendrags ursprungliga laxstam dog ut på 1950-talet. Även öringsbeståndens tillstånd har försämrats kraftigt och från många vattendrag har öringen försvunnit helt och hållet, troligtvis till följd en försämrad vattenkvalitet och de under en lång tid försämrade förhållandena i levnadsbetingelserna.

Utöver vandringshindren, har även uppvärmningen av vattendragen, eutrofieringen, de ökade mängderna fasta partiklar och ändrad nederbörd, förändrad rytm gällande översvämningar och vattenflöden medfört utmaningar för fiskbestånden och övriga vattenorganismer, t.ex. öringen. I takt med miljöförändringarna och klimatuppvärmningen kan betydelsen av de strömmande vatten, som kraftigt är påverkade av grundvatten, få en ännu större betydelse för vandringsfiskarnas och då speciellt öringens reproduktionsområden.

Under de senaste åren har man gjort många restaureringsåtgärder i de strömmande vattnen för att förbättra laxfiskarnas reproduktions- och levnadsbetingelser. Förutom för laxfiskarna har också tiotals i stånd satta å- och bäckobjekt lämpliga för övriga fiskarter, musslor och kräftor, blivit klara. Arbetsprojekt räcker även för framtiden, eftersom århundraden med utbyggnad av vattendrag, som arv har efterlämnat regleringsdammar och andra vandringshinder i till och med hundratal. Det finns även flera större kraftverksdammar, som ännu är med i elproduktionen i Västra Nyland. För att förbättra tillståndet i våra strömmande vatten krävs samarbete, politisk vilja samt ett målmedvetet och systematiskt restaureringsarbete under årtionden framöver.

Bekanta dig noggrannare med restaureringar av vattendrag i Västra Nyland till exempel via LUVYs projekt: Hiidenvesi sjös restaurering, Sjundeå å 2030, Laxfiskarna till Svartån eller Freshabit LIFE IP. Även Virho, WWF och Finlands Naturskyddsförbund samt olika lokala föreningar, såsom Pro Ingå har gjort restaureringar av strömmande vatten inom sitt område.