Känn jordmånens kvalitet och dess egenskaper på din tomt

Jordmånens beskaffenhet bestäms mycket långt av dess samverkan med vattnet och vilka egenskaper den har som växtunderlag. Det är bra, att känna till den egna tomtens markbeskaffenhet så att man kan planera de mest ändamålsenliga dagvattenarrangemangen och de olika växterna till de olika platserna. Till exempel en sandhaltig jord fungerar i regel bra, då det gäller uppsugning av regnvatten, men till exempel en lerig jord fordrar för att fungera bra mellanlagringsarrangemang till stöd för infiltreringen. Men å andra sidan kan en lerjord vara bra för trädgården, eftersom den bevarar fukten i marken bra och innehåller naturligt mycket näring.

Det enklaste och mest pålitliga sättet att reda ut den egna tomtens jordmån är, att låta utföra en markanalys, som också kallas jordens bördighetsanalys. Genom, att utföra en markanalys, får du reda på utöver jordarterna och dess förmåga att suga upp och kvarhålla vatten, även uppgifter om markens näringsreserver och näringsämnenas förhållande samt mängden och kvaliteten på markens organiska innehåll.

Man kan skapa sig en uppfattning om de otaliga företag, som erbjuder tjänster, genom att söka på internet med sökordet markanalys, trädgårdsanalys (maa-analyysi, puutarha-analyysi). De som erbjuder tjänsten ger råd om hur proven skall levereras. För dem, som är intresserade erbjuds mot betalning även en sakkunnigs förslag på markens gödslingsbehov. Den, som äger en strand tomt, bör förhålla sig kritiskt till detta, speciellt om den, som erbjuder tjänsten, har någon koppling till gödseltillverkare.  Man bör visserligen komma ihåg, att även växterna har sina nödvändiga behov av näringsämnen, mineraler och spårämnen, och direkta brister på dessa i marken bör korrigeras, så att vegetationen kan frodas samt sköta sin uppgift då det gäller att bemästra dagvattnen. Korrigeringsåtgärderna bör emellertid göras vid rätt tidpunkt och vara noggrant riktade. Detta betyder bland annat, att man inte sprider några ämnen just innan man väntar rikliga regn samt att man inte väljer sådana blandningar som innehåller även för marken mindre viktiga komponenter än de absolut nödvändiga.

Sätt toalett- och avloppsvattnen i skick!

För dem, som bor inom glesbygdsområden, är vattendragsknepet nummer ett, att se till att tomtens toalett- och avloppsvattenärenden är i skick. Om det inom ditt bostadsområde är möjligt att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet, lönar det sig att göra det. Visserligen kostar det att ansluta sig, men det är samtidigt en investering, genom vilken du utöver att du skyddar miljön även skyddar dig själv mot många besvär och bekymmer.

Det är emellertid inte alltid möjligt att ansluta sig till kommunaltekniken och då är det viktigt, att avloppsvattenlösningarna och -konstruktionerna  görs rätt samt underhålls regelbundet och på ett korrekt sätt.

Skötseln av glesbebyggelsens avloppsvattenhantering är ett av denna Vattnenskvalitet.fi webbsidans viktigaste teman, så uppgifter hittar du på mycket nära håll.

Det du inte kan dricka, kan du inte heller sprida ut på din tomt

Man säger ju, att även små bäckar blir en stor å. Var och en ansvarar för sitt eget, och tillsammans ansvarar vi för det gemensamma. Var och en av oss kan via sina val hjälpa till med att minska belastningen på våra vattendrag och ju närmare vattendraget vi bor och är, desto mera kritiskt är det att vi strävar till, att i vår vardag verka förnuftigt på ett systematiskt sätt. Vattendragens och grundvattnets kvalitet försämras av många olika ämnen såsom gödsel, bekämpningsmedel, hushållens gifter, lösa jordmaterial – för att inte tala om ett läckage i ett avloppsvattensystem, som fungerar dåligt.

Har du till exempel tänkt på, att vattnet då du tvättar din bil är en ”riskvätska” trots att du inte använder tvättmedel överhuvudtaget. På bilens ytor och speciellt på underredet fastnar olika föreningar från vägen motorn och bromsarna då du kör och de hamnar sedan i marken tillsammans med tvättvattnet. Av den orsaken borde man undvika, att tvätta bilen hemma på gårdsplanen.

Bekanta dig med tips om vattendragsvänliga val även på LUVYs sidor!

Bli kvitt hemmets gifter!

Om vätskan inte kan drickas kan man inte heller hälla ut den på gården, Detta är bra att komma ihåg, då det har blivit aktuellt med att bli av med gamla kemikalier i städskrubben, hemapoteket och bilgaraget. Kemikalier vars bäst före datum har passerat för länge sedan. Lyckligtvis har vi insamlingspunkter och ett –system även för problemavfall.

För de föråldrade och icke behövliga läkemedlen till apoteket, som ser till att de blir förstörda på rätt sätt. Många andra av hushållens kemikalier och gifter såsom bränsle, olja, lösningsmedel, förtunningar, gödselmedel, bekämpningsmedel och icke miljövänliga tvättmedel hör hemma i insamlingspunkten för problemavfall och sådana hittas i kommunerna vid avfallshanteringsbolagens sorteringsstationer samt vid många servicestationer. Hushållens problemavfall tas oftast emot gratis

Vi västnylänningar betjänas i dessa ärenden av åtminstone Rosk’n Roll.

Vattenskyddet börjar i den egna trädgården

Skapa en vegetationsbuffert vid stranden

Man kan skydda vattendragen med hjälp av vegetationszoner eller -remsor, som är så naturenliga som möjligt. Lämna en remsa som bildas av träd och buskar nära vattenlinjen och en äng för örter ovanför den. Träden buskarna och örterna dämpar den erosion, som förekommer vid störtregn, genom att med sina rötter binda marken samt att uppta näring från vattnet.

Dessutom skuggar och svalkar de strandvattnet samt producerar humus, som upprätthåller ekosystemen i de grunda strandvattnen. Gynna också trädbestånd på andra platser på din tomt, eftersom de tar upp mångfalt mera näringsämnen än en gräsmatta. Håll trädbeståndet så att det förekommer olika skikt samt varierande. Gallra vid behov, men helst lite i taget.

En strand i naturtillstånd och en vegetationsbuffert – hur göra?

Alla är inte i den situationen, att man just har skaffat en strandtomt i naturenligt skick, där det är möjligt att börja idka vattendragsvänlig trädgårdsskötsel. För många är verkligheten snarare den, att hela tomten redan är ganska kraftigt bearbetad, och all högre vegetation är bortröjd till förmån för utsikten över vattnet – gräsmattan kan också sträcka sig ända till vattnet. Spelet är trots det inte förlorat.

  • Inled planeringen och åtgärderna för att återställa stranden i naturskick – på åtminstone en del av stranden. Den första åtgärden är, att sluta klippa gräsmattan på en flera meter bred remsa i strandens omedelbara närhet. Örterna och gräsen växer till över ca 30 cm och börjar därefter bilda frön. Förr eller senare växer där ett bra sortiment av lokala ängsblommor, buskar och träd istället för gräsmattan.
  • Plantera träd och buskar på din tomt och/eller/skydda de befintliga trädbestånden. Trädbestånden vid stranden kan med fördel vara varierande, i olika skikt och mångformiga. Det lönar sig att välja bland de många videarterna, som de första träden som man planterar, eftersom man på det sättet snabbast åstadkommer en förhöjd vattendragsvänlighet, men också förbättrar pollinerarna och övriga organismers levnadsförhållanden. Videarterna är ju oftast snabbväxande och har en kraftig blomning.
  • Ett naturenligt strandområde består av en strandremsa på flera meter, där det växer inhemska, för området typiska träd och buskar samt gräs och ängsblommor. Om en vegetationsbuffert på 25 meter verkar som en omöjlig tanke att förverkliga, så hjälper redan fem meter. Det lönar sig, att fundera på placeringen av de olika växttyperna och –arterna i förhållande till tomtens lutning i förhållande till strandlinjen. En tomt, som sluttar kraftigt mot vattendraget, fordrar lite andra lösningar än en plan tomt.