Avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten

Fastighetsägaren har möjlighet att ansöka om avvikelser gällande avloppsvattenbehandlingen på strand- och grundvattenområden. Kommunens miljövårdsmyndighet kan på ansökan bevilja tillstånd att avvika från reningskraven på basnivå på känsliga områden för högst fem år i taget.

En förutsättning för tillstånd att avvika från kraven är, att belastningen på miljön med hänsyn till användningen av fastigheten kan anses vara anmärkningsvärt obetydlig jämfört med den belastning, som obehandlat avloppsvatten ger upphov till eller, att de åtgärder, som krävs för att förbättra behandlingssystemet bedömda som en helhet, är oskäliga för fastighetsinnehavaren på grund av de höga kostnaderna och de tekniska kraven. Vid bedömningen av huruvida åtgärderna är oskäliga för innehavaren av en fastighet ska hänsyn tas till:

fastighetens läge i förhållande till område som ska anslutas till ett avloppsnät, hög ålder hos innehavaren av fastigheten och övriga personer som är stadigvarande bosatta på fastigheten samt andra motsvarande särskilda faktorer i deras livssituation, långtids arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något annat därmed jämförbart socialt hinder. Ett beviljat tillstånd förfaller om användningen av fastigheten ändras så, att belastningen ökar eller fastigheten byter ägare eller innehavare. För behandlingen av ansökan debiteras en avgift i enlighet med miljövårdsmyndighetens taxor.

Blanketter för ansökande av avvikelse:
Råd för ifyllandet av blanketterna:
 1. Fyll först i blanketten (Avvikelse från kraven på behandling av avloppsvatten). Man fyller i fastighetens basuppgifter och väljer orsaken, varför man anhåller om avvikelser.
 2. Till den första bilagan bör man bifoga fastighetens situationsplan (Bilaga 1)
 3. I den andra bilagan bör man bifoga en redogörelse över det nuvarande avloppssystemet. Man bör bifoga lika många, som det finns separata utsläppsplatser på fastigheten. Man fyller alltså i en redogörelse per avloppssystem (t.ex. i bostadshuset och i den separata bastubyggnaden kan finnas separata avloppssystem, som har egna utsläppsplatser) (Bilaga/Bilagor 2).
 4. Som den tredje bilagan fyller man i (blanketten för orsakerna till avvikelserna)), som är indelade i fyra kategorier (A-D) i enlighet med miljöskyddslagen. Eftersom man måste ansöka om avvikelser separat för varje avloppsvattenbehandlingssystem, bör man motivera ansökan för varje system skilt för sig i bilaga 2 (Bilaga/Bilagor 3).
  1. A=avloppsvattnets ringa mängd (Bilaga 3A)
  2. B=anslutning av fastigheten till avloppsnätet (Bilaga 3B)
  3. C=fastighetsinnehavarens höga ålder och övriga faktorer i livssituationen (Bilaga 3C)
  4. D=fastighetsinnehavarens långtidsarbetslöshet eller sjukdom eller något annan med dessa jämförbar socialt hinder (Bilaga 3 D)
 5. Lämna in din ansökan om avvikelse jämte alla bilagor till miljövårdsmyndigheten i din kommun efter den 31.10.2019.