Under ett år hinner det hända mycket. Här är ett sammandrag över LUVYs höjdpunkter under år 2021.

Under våren inleddes ett nytt fint samarbete mellan vattenskyddsföreningarna i Nyland: Nylands vattendragsrestaureringsnärverksprojekt. Det samlar vattenskyddsföreningarna samman på ett nytt sätt och fungerar på samma gång som en plattform för delandet av nätverk och goda verksamhetsformer.

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

I april valdes Markus Penttinen till årets vattenskyddare. Penttinen har under 2000-talet förtjänstfullt främjat vattenskyddet och ett flertal restaureringar av rinnande vattendrag. LUVY har utnämnt Årets Vatten- och miljöskyddare allt sedan år 1983. Utmärkelsen ges för förtjänstfullt arbete för vattenskyddet eller den övriga miljön.

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

Under sommaren besökte LUVYs avloppsvattenrådgivare igen fastigheter för att berätta om avloppshanteringsfrågor. Visste du att det i orenat avloppsvatten finns fosfor till och med över tusenfalt och kväve över hundra gånger mera än i diken och sjöar i naturtillstånd? Att sätta avloppsvattensystemen i skick på den egna tomten är således en verklig miljögärning.

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

Ovanför fiskvägen i Billnäs inleddes senaste sommar en unik undersökning av fiskens vandring nedströms. Vi fäste en stängselkonstruktion, som består av kedjor under en pontonbrygga, som leder till fiskvägen.  Avsikten med den är, att styra fiskarna tryggt nedströms förbi kraftverket. Motsvarande konstruktion har hittills inte tidigare förverkligats i Finland. Målet för uppföljningen var de vandringsyngel av lax eller smolt som de också kallas, som försetts med en radiosändare.

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

Men verksamheten i LUVY minskade nog inte trots att sommaren var slut. I Veikkola i Kyrkslätt restaurerade man Lamminoja diket såväl genom talkoarbete som maskinellt. Talkogänget återställde fåran genom att hämta dit grus, stenar samt trä och dessutom städade man rosk från fåran. Utöver att man restaurerade det rinnande vattnet byggde man våtmarker samt utförde vårdfiske på olika håll i västra Nyland.

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

I slutet av augusti firade vi ånaturen på ett mäktigt sätt i Högfors. Feststämningen var i topp och ett fint lokalt program från ena ytterligheten till den andra erbjöds.

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

Under år 2021 började vi i LUVY göra upp en Kustvattenvision.  För det ändamålet utförde vi en enkät bland områdets innevånare och stugfolk och vi sporrade dem att även fundera på sina egna kustvattengärningar.  Enkäten är ännu öppen och bland deltagarna lottar vi ut biljetter till ett spa vid havet!

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

Och siste men inte minst: vi kollade på hösten hur det står till med flodpärlmusslans yngel. Ynglen returnerades i gruslådor till Svartån under försommaren. På hösten kunde vi konstatera, att de hade klarat de första månaderna utmärk. Ynglen fick rentav komma med i Yles nyhetssändningar!

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

Vi vill tacka alla samarbetsparter som varit med. Vi ses i nästa år!