Virkistyskäyttö ja matkailu

Vesistöihin perustuvan virkistyskäytön ja matkailun edistäminen hyödyttää monia eri käyttäjäjoukkoja, kuten ranta-asukkaita, retkeilijöitä, uimareita, melojia, veneilijöitä, kalastajia ja matkailuyrittäjiä. Vesistöjen virkistyskäytön edistäminen luo alueelle lisää viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Vetovoimaisuuden ja puhtaiden vesistöjen tunnettuuden lisääntyminen puolestaan tuo alueelle matkailuun liittyviä tuloja, voi vaikuttaa erityisesti rantakiinteistöjen houkuttelevuuteen ja hintakehitykseen. Taloudellista merkitystä puhtailla pinta- ja pohjavesillä on myös juoma- ja pesuvesien, sekä turvallisen ja terveellisen ympäristön kautta.

Virkistyskäyttö paitsi edistää ihmisten fyysistä ja henkistä terveyttä, myös lisää heidän arvostustaan omaa ympäristöään kohtaan. Luonnossa oleminen ja sen tuoma parempi luonnontuntemus edistää herkkyyttä ymmärtää myös vesistöjen haavoittuvuutta ja niiden hyvinvoinnin perusteita, sekä valmiutta panostaa niihin.

Myös kaikki vedenlaatua parantava toiminta vaikuttaa suoraan vesistöjen virkistyskäyttöarvoon.

Länsi-Uusmaalaisten asukkaiden ja vierailijoiden toiveita ja huolia selvitettiin muun muassa kärkihankkeessa ”Verkostoilla tehoa vesienhoitoon” selainpohjaisella karttakyselyllä. Tuloksia hyödynnettiin muun muassa LUVYn toteuttamien kuntakohtaisten toimenpideohjelmien valmistelussa.

Lisätietoa: